/ Nazwa kontraktu

Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do Ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) w formule zaprojektuj i wybuduj

Opis kontraktu

Kontrakt „Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do Ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul Buforowa)” obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi o długości ok. 2.5 km (od km 0+000 do km ok 2+507,18), zlokalizowanej w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim, na terenie gminy Siechnice.

Lokalizacja inwestycji
Przebieg inwestycji

Projekt nr: RPDS.05.01.01-02-0002/18 jest współfinansowany przez budżet państwa oraz budżet Województwa Dolnośląskiego

Budowa powyższego odcinka drogi stanowić będzie przedłużenie nowo wybudowanej
13-kilometrowej drogi wojewódzkiej (DW372), okalającej aglomerację Wrocławską od strony południowo-wschodniej. Celem inwestycji jest kontynuowanie budowy nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami leżącymi na południowych obrzeżach m. Wrocławia.

Planowany odcinek skomunikuje ul. Grota Roweckiego z istniejącym rondem na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 395 w Żernikach Wrocławskich w kierunku Strzelina, ul. Buforową w kierunku Wrocławia oraz drogą wojewódzką nr 372 (BŁD) w kierunku Długołęki. Planowany do realizacji odcinek stanowi kolejny etap budowy dla całego ciągu komunikacyjnego Bielany – Łany – Długołęka. Do zakończenie inwestycji pozostanie realizacja dalszego ciągu komunikacyjnego od skrzyżowania
z ul. Grota Roweckiego do węzła Bielany Wrocławskie przy ul. Karkonoskiej.

Początek odcinka zlokalizowany jest na skrzyżowaniu istniejącej drogi powiatowej 1954D – Grota Roweckiego (droga klasy Z). Od skrzyżowania droga biegnie dalej przez tereny użytkowane rolniczo do skrzyżowania z ul. drogą powiatową 1939D – ul. Żernicką (droga klasy Z). Dalszy przebieg drogi planuje się również po wielkoobszarowych terenach rolnych, aż do istniejącego ronda na drodze wojewódzkiej 395, stanowiącego połączenie z istniejącym – wybudowanym odcinkiem wschodniej obwodnicy Wrocławia.

W zakres inwestycji wchodzi:

 • droga główna w układzie przejściowym (G1/2)
 • skrzyżowania z drogami poprzecznymi w formie rond w układzie docelowym (G2/2)
 • ciąg pieszo- rowerowy na całej długości odcinka
 • chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Buforowej
 • zjazdy publiczne
 • korekta istniejącego układu dróg poprzecznych lokalnej sieci dróg powiatowych i gminnych
 • drogi obsługujące
 • elementy odwodnienia, zarurowania, kanalizacja deszczowa, zbiorniki
 • pasy zieleni
 • skarpy nasypu i wykopu drogowego, rowy
 • pasy zieleni
 • przepusty
 • ekrany akustyczne
 • oświetlenie drogowe
 • usunięcie kolizji z istniejąca infrastrukturą
 • elementy organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania planowanego odcinka drogi wojewódzkiej:

 • Zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności
 • Kontynuowanie ciągu drogi wojewódzkiej docelowo umożliwiając objazd aglomeracji Wrocław od jego południowej i wschodniej strony zamykająca wraz z obwodnicą autostradową ring wokół miasta
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń, spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg
 • Przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych
 • Godzenie potrzeb podróżowania mieszkańców i transport towarów przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i środowiskiem
 • Skrócenie czasu podróży
 • Oszczędności paliwa
 • Zapewnienie komfortu jazdy
 • Zmniejszenie ryzyka wypadków
 • Przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów

Termin wykonania inwestycji: 30.11.2022 r.