Informacja o postępie robót w danym miesiącu

W okresie sprawozdawczym (01-31.08.2020) miały miejsce następujące uzgodnienia między Wykonawcą, a Konsultantem:

Operat Wodnoprawny

 1. Przekazano za pismem z dnia 26.06.2020 r.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonego dokumentu i za pismem z dnia 30.06.2020 r. Inżynier stwierdził, iż przedłożony dokument nie odpowiada Kontraktowi i jednocześnie zobligował Wykonawcę do ponownego przedłożenia do przeglądu Inżyniera bez zbędnej zwłoki dokumentacji.
 3. Wykonawca przedłożył za pismem z dnia 07.07.2020 r. Operat wodnoprawny uwzględniający uwagi Inżyniera.
 4. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonej dokumentacji i za pismemz dnia 07.07.2020 przekazał uwagi.
 5. Wykonawca przedłożył ponownie za pismem z dnia 15.07.2020 r. Operat wodnoprawny uwzględniający uwagi Inżyniera do weryfikacji.
 6. Inżynier za pismem z dnia 20.07.2020 r. dokonał weryfikacji przedłożonego dokumentu i przekazał uwagi do Wykonawcy.
 7. Wykonawca przedłożył ponownie za pismem z dnia 27.07.2020 r. Operat wodnoprawny uwzględniający uwagi Inżyniera do weryfikacji.
 8. W trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża

 1. Inżynier za pismem z dnia 29.06.2020 r. zatwierdził Dokumentację Geologiczną
  i poprosił o przedłożenie w ilości zgodnej z PFU.

Projekt Zagospodarowania Terenu

 1. Wykonawca przedłożył do Zamawiającego – wpłynęło do Inżyniera 15.07.2020 r. Projekt Zagospodarowania Terenu za pismem z dnia 26.06.2020 r.
 2. Inżynier wstrzymał rozpoczętą weryfikację przedłożonego Dokumentu do czasu przedłożenia skorygowanego Operatu Wodnoprawnego i za pismem
  z dnia 24.07.2020 r. przedłożył swoje uwagi.

Warunki Techniczne dot. instalacji energetycznych

 1. Wykonawca przedłożył za pismem do Inżyniera w dniu 15.07.2020 r. Warunki Techniczne dot. instalacji energetycznych.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem nr z dnia 27.07.2020 r. zaakceptował warunki techniczne dot. instalacji energetycznych.

Warunki Techniczne dot. instalacji gazowych i wodociągowych

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 15.07.2020 r. Warunki Techniczne dot. instalacji gazowych i wodociągowych za pismem z dnia 15.07.2020 r.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 28.07.2020 r. zaakceptował warunki techniczne dot. instalacji gazowych i wodociągowych.

Warunki Techniczne dot. instalacji teletechnicznych

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 15.07.2020 r. Warunki Techniczne dot. instalacji teletechnicznych za pismem z dnia 15.07.2020 r.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 27.07.2020 r. zaakceptował Warunki Techniczne dot. instalacji teletechnicznych.

Warunki Techniczne zasilnia pompowni

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 27.07.2020 r. Warunki Techniczne zasilnia pompowni za pismem nr 070/20/PW/2S5M/WdJ z dnia 27.07.2020 r.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 30.07.2020 r. zaakceptował Warunki Techniczne dot. instalacji teletechnicznych.