Informacja o postępie robót w danym miesiącu

 1. Kamień Milowy nr 1 wyznaczony jest na 14 miesięcy od daty Rozpoczęcia, tj, uzyskanie ostatecznej decyzji ZRiD, złożenie Zamawiającemu projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek.
 2. Inżynier kontraktu jest w trakcie weryfikacji aktualizacji Programu Prac Projektowych, złożoną przez Wykonawcę.
 3. Wykonawca przedłożył, a Inżynier weryfikuje następujące dokumenty: Operat Wodnoprawny, Projekt Geotechniczny, Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, Projekt zagospodarowania terenu w zakresie odprowadzenia wód opadowych, Projekt zagospodarowania terenu w zakresie linii rozgraniczających, Dokumentacja styku odcinków w km 3+614, RDOŚ uzgodnienie projektu NN, Opinia do projektu przyłącza NN, Projekty architektoniczno-budowlane w zakresie: ekranów akustycznych, odwodnienie drogi, likwidacji kolizji gazowych, likwidacji kolizji wodociągowych, likwidacji kolizji WN, likwidacji kolizji SN i NN, dróg i przepustów, oświetlenia, zieleni oraz teletechniki.

Operat Wodnoprawny

 1. Wykonawca przedłożył ponownie za pismem Operat Wodnoprawny uwzględniający uwagi Inżyniera do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonego dokumentu i za pismem dał odpowiedź Wykonawcy, że opracowanie należy poprawić i uzupełnić tak, aby możliwe było wykorzystanie go jako załącznika do wniosku o Pozwolenie Wodnoprawne dla zakresu ujętego i dopuszczonego w DUŚ. Przedłożony dokument nie odpowiada Kontraktowi i jednocześnie zobligował Wykonawcę do ponownego przedłożenia do przeglądu Inżyniera bez zbędnej zwłoki dokumentacji.
 3. Wykonawca przedłożył ponownie za pismem Operat Wodnoprawny uwzględniający uwagi Inżyniera do weryfikacji.

Projekt geotechniczny:

 1. Wykonawca za pismem z dnia 31.07.2020 r. przedłożył dokumentację Projektu Geotechnicznego w ilości zgodnej z PFU i przesłał Inżynierowi do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 05.08.2020 r. Inżynier stwierdził, iż opracowanie nie spełnia wymogów odnośnie zakresu i formy dla Projektu Geotechnicznego z warunkami zamówienia (SIWZ) i PFU.
 3. Wykonawca za pismem z dnia 12.08.2020 r. przedłożył ponownie Dokumentację Projektu Geotechnicznego i przesłał Inżynierowi do kolejnej weryfikacji. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

Mapa Sytuacyjno-Wysokościowa do celów projektowych

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera 31.07.2020 r. Mapę Sytuacyjno – Wysokościową do celów projektowych.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych Dokumentów. Stwierdzono brak kompletności opracowania oraz niezgodności opracowania z SIWZ i PFU. Inżynier poinformował, że po uwzględnieniu uwag zawartych w odpowiedzi, Dokument może zostać zaopiniowany pozytywnie. Dokumentacja jest obecnie w trakcie edycji u Wykonawcy.

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie odprowadzenia wód opadowych z zadania

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 31.07.2020 r. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie odprowadzenia wód opadowych z zadania.
 2. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie linii

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 31.07.2020 r. Projekt zagospodarowania terenu
  w zakresie linii rozgraniczających.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 13.08.2020r. poinformował, że po uwzględnieniu uwag zawartych w odpowiedzi Inżyniera, dokument może zostać zaopiniowany pozytywnie.
 3. Dokumentacja jest obecnie w trakcie edycji u Wykonawcy.

Dokumentację styku odcinków w km 3+614,00 m

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 05.08.2020 r. Dokumentację styku odcinków w km 3+614,00 m

Postanowienie RDOŚ

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 05.08.2020 r. Postanowienie RDOŚ za pismem z dnia 05.08.2020r., wyjaśniające zapis decyzji – konieczność i zakres wykonania koszenia w obrębie potencjalnych siedlisk entomofauny

Opinia do Projektu przyłącza NN

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 21.08.2020 r. Opinia do Projektu przyłącza NN za pismem z dnia 21.08.2020r., w którym Wykonawca poinformował, że nie wnosi uwag dot. przesłanego Projektu linii.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 31.08.2020r. poinformował, że pozytywnie opiniuje wniosek w zakresie Projektu przyłącza NN.

Projekt podziałów nieruchomości

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 26.08.2020 r. Projekt podziałów nieruchomości za pismem z dnia 25.08.2020 r.
 2. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

Projekt architektoniczno – budowlany EKRANY AKUSTYCZNE

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 07.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany EKRANY AKUSTYCZNE za pismem z dnia 07.08.2020r., do weryfikacji.
 2. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

Projekt architektoniczno – budowlany ODWODNIENIE DROGI

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 07.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany ODWODNIENIE DROGI za pismem, do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismemz dnia 28.08.2020r. poinformował, że po uwzględnieniu uwag zawartych w odpowiedzi Inżyniera, dokument może zostać zaopiniowany pozytywnie i po zatwierdzeniu przez ZOPI może stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 3. Dokumentacja jest obecnie w trakcie edycji u Wykonawcy.

Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI GAZOWYCH

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 07.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI GAZOWYCH za pismem z dnia 07.08.2020r., do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 28.08.2020r. poinformował, że po uwzględnieniu uwag zawartych w odpowiedzi Inżyniera, dokument może zostać zaopiniowany pozytywnie i po zatwierdzeniu przez ZOPI może stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 3. Dokumentacja jest obecnie w trakcie edycji u Wykonawcy.

Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI WODOCIĄGOWYCH

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 07.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI WODOCIĄGOWYCH za pismem, do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 28.08.2020r. poinformował, że po uwzględnieniu uwag zawartych w odpowiedzi Inżyniera, dokument może zostać zaopiniowany pozytywnie i po zatwierdzeniu przez ZOPI może stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 3. Dokumentacja jest obecnie w trakcie edycji u Wykonawcy.

Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI WN

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 10.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI WN za pismem nr 087/20/PW/2S5M/GoJ z dnia 07.08.2020r., do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 24.08.2020 r. Inżynier pozytywnie opiniuje przedłożony Dokument Wykonawcy PAB TOM V.2 KOLIZJE WN i informuje, że projekt może zostać przesłany do Zamawiającego w celu prezentacji na posiedzeniu ZOPI.

Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI SN I NN

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 07.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI SN I NN za pismem z dnia 07.08.2020r., do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 18.08.2020 r. Inżynier stwierdził, iż Projekt nie nadaje się do zatwierdzenia i wymaga wprowadzenia uwag Inżyniera.
 3. Wykonawca za pismem z dnia 25.08.2020 r. przedłożył ponownie dokumentację PAB likwidacja kolizji SN i NN i przesłał Inżynierowi do kolejnej weryfikacji.
 4. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

Projekt architektoniczno – budowlany DROGI I PRZEPUSTY

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 10.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany DROGI I PRZEPUSTY za pismem, do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 17.08.2020 r. Inżynier wydał negatywną opinię i zalecił wprowadzenie korekt uwzględniających wypunktowane w piśmie uwagi.
 3. Wykonawca za pismem z dnia 21.08.2020 r. przedłożył ponownie dokumentację PAB Drogi i Przepusty i przesłał Inżynierowi do kolejnej weryfikacji.
 4. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

Projekt architektoniczno – budowlany OŚWIETLENIE

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 10.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany OŚWIETLENIE za pismem, do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 18.08.2020 r. Inżynier wydał negatywną opinię do PAB – OŚWIETLENIE i zalecił wprowadzenie korekt uwzględniających wypunktowane w ww. piśmie uwagi.
 3. Wykonawca za pismem z dnia 26.08.2020 r. przedłożył ponownie dokumentację PAB OŚWIETLENIE i przesłał Inżynierowi do kolejnej weryfikacji.
 4. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

Projekt architektoniczno – budowlany ZIELEŃ

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 10.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany ZIELEŃ za pismem, do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 17.08.2020 r. Inżynier wydał negatywną opinię i zalecił wprowadzenie korekt uwzględniających wypunktowane w ww. piśmie uwagi.
 3. Dokumentacja jest obecnie w trakcie edycji u Wykonawcy.

Projekt architektoniczno – budowlany TELETECHNIKA

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 11.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany TELETECHNIKA za pismem z dnia 11.08.2020r., do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 31.08.2020 r. Inżynier wydał negatywną opinię i zalecił wprowadzenie korekt uwzględniających wypunktowane w piśmie uwagi.
 3. Dokumentacja jest obecnie w trakcie edycji u Wykonawcy.

Tom Ia – Dokumenty formalno – prawne

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 20.08.2020 r. Tom Ia – Dokumenty formalno – prawne za pismem z dnia 20.08.2020r., do weryfikacji.
 2. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.