Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Data Kamienia Milowego nr 1 została przesunięta na mocy Aneksu z dnia 29.09.2020r. o 3 miesiące, na dzień dzisiejszy data Kamienia Milowego nr 1 to 29.12.2020 r.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła do Inżyniera aktualizacja Programu dla etapu prac projektowych – rewizja 9 dn. 30.09.2020r.

Sprawozdanie Weryfikatorów:

 1. Zespół Inżyniera prowadził prace związane z weryfikacją dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę. Uwagi do dokumentacji przekazywane były na bieżąco za pismami.
 2. Inżynier wydał pozytywną opinię dotyczącą Operatu Wodnoprawnego z drobnymi uwagami.
 3. Inżynier dokonał weryfikacji Projektu Geotechnicznego i wydał pozytywną opinię. Opracowanie jest kompletne i po drobnych korektach literówek może stanowić materiał wyjściowy do wykonania kolejnych faz projektowych.
 4. Inżynier dokonał weryfikacji Spisu teczek Dokumentacji i wydał pozytywną opinię.
 5. Nadal trwa procedowanie dokumentacji dotyczącej Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
 6. Nadal trwa procedowanie dokumentacji dotyczącej Projektu podziałów nieruchomości.
 7. Projekt architektoniczno – budowlany EKRANY AKUSTYCZNE podlega weryfikacji. Wprowadzane są uwagi Inżyniera.
 8. Projekt architektoniczno -budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI SN I NN, został przekazany do zatwierdzenia.
 9. Projekt architektoniczno -budowlany DROGI I PRZEPUSTY został przekazany do zatwierdzenia. 
 10. Projekt architektoniczno -budowlany OŚWIETLENIE został zweryfikowany i wymaga wprowadzenia poprawek.
 11. Projekt architektoniczno -budowlany ZIELEŃ został zweryfikowany przez Inżyniera i wymaga wprowadzenia poprawek.
 12. Tom la -Dokumenty formalno -prawne wymaga wprowadzenia drobnych uwag i może zostać w przedłożony jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 13. Trwają prace nad dokumentacją dotyczącą przebudowy sieci
  teletechnicznej (TOM VI)

Na dzień 30.09.2020 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
50,3 % czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi)
82, 7 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1