Informacja o postępie robót w danym miesiącu

W dniu 21.10.2020 Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia niniejsze Specyfikacje Techniczne:

 1. STWiORB D-M-00.00.00 -Wymagania ogólne.
 2. STWiORB D-00.00.01 -Tablice pamiątkowe.
 3. STWiORB D-00.00.03 -Stabilizacja pasa drogowego.
 4. STWiORB D-01.01.01 -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
 5. STWiORB D-01.02.01 -Usunięcie drzew i krzewów.
 6. STWiORB D-01.02.0lA -Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi.
 7. STWiORB D-01.02.02 -Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny.
 8. STWiORB D-01.02.04 -Rozbiórka elementów dróg i ulic.
 9. STWiORB D-01.02.05 -Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

Szczegółowy opis prac wykonanych w okresie rozliczeniowym:

 1. W miesiącu październiku prowadzono analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. Inżynier zamieścił dokumentację fotograficzną z przyszłego placu budowy na stronie internetowej o domenie www.dw-grota-buforowa.pl
 3. Inżynier dokonał weryfikacji aktualizacji Programu dla etapu prac projektowych – rewizja 9 dn. 08.10.2020r. i go zatwierdził.
 4. Zespół Inżyniera prowadził prace związane z weryfikacją dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę. Uwagi do dokumentacji przekazywane były na bieżąco za pismami.
 5. Inżynier przekazał zatwierdzony do realizacji Projekt Geotechniczny TOM VIII.2
 6. Wykonawca przedłożył do Inżyniera Wniosek o ZRiD wraz z projektami podziałów do weryfikacji.
 7. Wykonawca przedłożył do Inżyniera Wzory Dokumentów WOZ / Rejestr obmiarów / wniosek o odbiór robót do weryfikacji.
 8. Przekazany przez Wykonawcę Projekt Budowlany został zweryfikowany przez Inżyniera i zaakceptowany.
 9. Wykonawca przedłożył do Inżyniera Projekty Wykonawcze do zatwierdzenia.

Na dzień 31.10.2020 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
53,9 % – Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi)
88,6 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1