Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Szczegółowy opis pracy wykonanych w okresie rozliczeniowym:

 1. Inżynier w miesiącu listopadzie prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. Wykonawca został zobligowany do przedłożenia aktualizacji programu prac projektowych (PPP).
 3. W okresie sprawozdawczym zespół Inżyniera prowadził prace związane z weryfikacją dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę. Uwagi do dokumentacji przekazywane były na bieżąco za pismami.
 4. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 02.11.2020 r. Projekt Wykonawczy – TOM IV.1 Oświetlenie i zasilanie pompowni celem weryfikacji; weryfikacja została dokonana, a odpowiedź przedłożona Wykonawcy.
 5. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 04.11.2020 r. Projekt Wykonawczy – TOM IV.2 Przebudowa kolizji WN celem weryfikacji.
 6. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 03.11.2020 r. Projekt Wykonawczy – TOM IV.3 Przebudowa kolizji SN i NN celem weryfikacji. Weryfikacja został dokonana, a odpowiedź przedłożona Wykonawcy.
 7. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 04.11.2020 r. Projekt Wykonawczy – TOM II – Ekrany akustyczne celem weryfikacji.
 8. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 06.11.2020 r. Wniosek o ZRiD wraz z projektami podziałów. Inżynier dokonał weryfikacji, odpowiedź została przedłożona Wykonawcy.
 9. Inżynier dokonał weryfikacji Projektu Wykonawczego Branża sanitarna
  TOM III.2A Przebudowa gazociągu
  TOM III.2B Przebudowa gazociągu
  TOM III.3 Przebudowa wodociągu i przedłożył do Wykonawcy.
 10. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 19.11.2020 r. Projekt Wykonawczy – TOM VI – ZIELEŃ celem weryfikacji.
 11. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 20.11.2020 r. Projekt Wykonawczy – TOM V – Przebudowa kolizji teletechnicznych. Weryfikacja została dokonana, a odpowiedź przedłożona Wykonawcy.
 12. Inżynier dokonał weryfikacji Projektu Wykonawczego TOM V – Przebudowa kolizji teletechnicznych i przesłał odpowiedź do Wykonawcy.
 13. Inżynier zatwierdził wykaz STWiORB i przekazał do Wykonawcy.
 14. Inżynier w okresie sprawozdawczym dokonał weryfikacji poszczególnych rozdziałów STWiORB:
 • STWiORB D-02.00.00 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
 • STWiORB D-02.01.02 – Wykonanie wykopów,
 • STWiORB D-02.03.01 – Wykonanie nasypów,
 • STWiORB D-M-00.00.00 – Wymagania ogólne,
 • STWiORB D-00.00.01 – Tablice pamiątkowe,
 • STWiORB D-00.00.03 – Stabilizacja pasa drogowego,
 • STWiORB D-01.01.01 – Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 • STWiORB D-01.02.01 – Usunięcie drzew i krzewów,
 • STWiORB D-01.02.01A – Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi,
 • STWiORB D-01.02.02 – Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny,
 • STWiORB D-01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg i ulic,
 • STWiORB D-01.02.05 – Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.
 • STWiORB D-02.01.01C – Wykonanie materaca geosyntetycznego,
 • STWiORB D-03.01.01 – Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych HDPE,
 • STWiORB D-04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
 • STWiORB D-04.02.02 – Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej,
 • STWiORB D-04.03.01 – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
 • STWiORB D-04.04.02 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Na dzień 30.11.2020 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
57,4 % – Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
94,4 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.