Informacja o postępie robót w danym miesiącu

W miesiącu grudniu 2020 roku prowadzone były prace:

 1. Inżynier prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. Prowadzono analizę zasadności złożonych na kontrakcie roszczeń. Nadal trwa ich procedowanie.
 3. Wykonawca przedłożył do weryfikacji przez Inżyniera Projekt Wykonawczy – TOM III.1 Odwodnienie drogi
 4. Inżynier dokonał weryfikacji: Projekt Wykonawczy – TOM IV.1 Oświetlenie i zasilanie pompowni i wydał pozytywną opinię.
 5. Wykonawca przedłożył do weryfikacji przez Inżyniera Projekt Wykonawczy – TOM II – Ekrany akustyczne.
 6. Inżynier dokonał weryfikacji: Projekt Wykonawczy – TOM VI – ZIELEŃ i swoją opinię przekazał do Wykonawcy.
 7. Wykonawca przedłożył do Inżyniera celem weryfikacji aktualizację Projektu Wykonawczego – TOM VI – ZIELEŃ.
 8. Inżynier dokonał weryfikacji poszczególnych rozdziałów STWiORB i przekazał do Wykonawcy:
 • STWiORB D-03.05.01 – Zbiorniki retencyjne i infiltracyjne,
 • STWiORB D-04.05.01 – Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami,
 • STWiORB D-04.06.01 – Podbudowa z betonu cementowego,
 • STWiORB D-04.07.01 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa podbudowy.
 • STWiORB D-03.05.01 – Zbiorniki retencyjne i infiltracyjne,
 • STWiORB D-04.05.01 – Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami,
 • STWiORB D-04.06.01 – Podbudowa z betonu cementowego,
 • STWiORB D-04.07.01 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa podbudowy.
 • STWiORB D-03.05.01 – Zbiorniki retencyjne i infiltracyjne,
 • STWiORB D-04.05.01 – Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami,
 • STWiORB D-04.06.01 – Podbudowa z betonu cementowego,
 • STWiORB D-04.07.01 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa podbudowy.
 • STWiORB D-06.01.01 – Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków,
 • STWiORB D-07.02.01 – Oznakowanie pionowe,
 • STWiORB D-07.02.02 – Słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe,
 • STWiORB D-07.03.01 – Urządzenia do regulacji ruchu słupki przeszkodowe (pylony),
 • STWiORB D-07.06.02 – Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów.
 • STWiORB D.07.01.01 – Oznakowanie poziome,
 • STWiORB D.08.01.01 – Krawężniki betonowe,
 • STWiORB D.08.01.02 – Krawężniki i oporniki kamienne,
 • STWiORB D.08.03.01 – Obrzeża betonowe,
 • STWiORB D.08.05.01 – Ścieki przykrawężnikowe z kostki kamiennej.
 • STWiORB D.07.06.01 – Ogrodzenia zbiorników,
 • STWiORB D.07.09.01A – Ekrany akustyczne,
 • STWiORB  D.09.01.01 – Zieleń drogowa.
 • STWiORB D-01.03.01 – Przebudowa napowietrznych linii energetycznych WN i SN,
 • STWiORB D-01.03.02 – Przebudowa kablowych linii energetycznych NN i SN,
 • STWiORB  D-07.07.01 – Oświetlenie dróg.

Na dzień 31.12.2020 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:

 • 61,1 % – czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
 • 89,8 % – czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.