Informacja o postępie robót w danym miesiącu

 1. Inżynier prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Techniczna nr 14 w dniu 08.02.2021 r. oraz ustalono termin kolejnej Rady Technicznej nr 15 na dzień 09.03.2021 r.
 3. W okresie sprawozdawczym odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 12 w dniu 22.02.2021 r. oraz ustalono termin kolejnej Roboczej Rady Technicznej nr 13 na dzień 23.03.2021 r.
 4. Na dzień 28 lutego 2021 r. występuje 21 roszczeń, które są na etapie procedowania.
 5. Wykonawca przedłożył poprawiony Projekt Wykonawczy – TOM V Likwidacja kolizji telekomunikacyjnych, który zweryfikowano pozytywnie.
 6. Projekt Wykonawczy – TOM II Ekrany akustyczne jest w trakcie dokonywania poprawek i po ich naniesieniu zostanie przekazany do Inżyniera Kontraktu celem weryfikacji.
 7. Inżynier dokonał pozytywnej weryfikacji Projekt Wykonawczy – TOM III.1 – Odwodnienie drogi.
 8. Projekt Wykonawczy – TOM VI ZIELEŃ został zaakceptowany.
 9. PW Przedmiaru Robót jest weryfikowany przez zespół Inżyniera
 10. Wykonawca przedłożył do IK poprawiony Projekt Wykonawczy – TOM I DROGI I PRZEPUSTY. Trwa weryfikacja.
 11. Projekt Wykonawczy – TOM VIII.2.2 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU został pozytywnie zweryfikowany przez IK.
 12. Wykonawca w dn. 17.02.2021r. przedłożył do IK wniosek o ZRID oraz w dn. 24.02.2021r przedłożył korektę wniosku o ZRID do IK.
 13. Inżynier w okresie sprawozdawczym dokonał weryfikacji poszczególnych rozdziałów STWiORB i przekazał do Wykonawcy za pismami:
  • STWiORB-D-09.01.01 – ZIELEŃ DROGOWA. Opinia pozytywna.
  • STWiORB – D-03.02.01 – KANALIZACJA DESZCZOWA. Opinia pozytywna.
  • STWiORB – D-03.05.01 – ZBIORNIKI RETENCYJNE I INFILTRACYJNE v02. Opinia pozytywna.
 14. Wykaz STWiORB przekazanych przez Wykonawcę w miesiącu sprawozdawczym:
  • D.03.02.01 -KANALIZACJA DESZCZOWA
  • D.03.05.01 -ZBIORNIKI RETENCYJNE I INFILTRACYJNE
  • D.M.00.00.00 –WYMAGANIA OGÓLNE,
  • D.00.00.01 – TABLICE PAMIĄTKOWE,
  • D.00.00.03 – STABILIZACJA PASA DROGOWEGO,
  • D.01.01.01 – ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH,
  • D.01.02.01 – USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW,
  • D.01.02.01A – OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI,
  • D.01.02.02 – ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY,
  • D.01.02.04 – ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC,
  • D.01.02.05 – FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

Na dzień 28.02.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:

 • 68,0 % – Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
 • 93,2 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.