Informacja o postępie robót w danym miesiącu

 1. W okresie sprawozdawczym odbyta się Rada Techniczna nr 15 w dniu 09.03.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online oraz Robocza Rada Techniczna nr 13 w dniu 23.03.2021 r. również online.
 2. Kontrakt jest na etapie projektowania. Nie prowadzono żadnych Robót, a tym samym nie wykonywano badań laboratoryjnych związanych z realizacją Robót.
 3. Na dzień 31 marca 2021 r. występują 23 roszczenia, z czego jedno zostało uznane, a 22 roszczenia są na etapie procedowania.
 4. W okresie sprawozdawczym Wykonawca przedłożył PPP rev. 11, która została zweryfikowana przez Inżyniera i zatwierdzona do realizacji.
 5. W okresie sprawozdawczym zespół Inżyniera prowadził prace związane z weryfikacją dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę. Uwagi do dokumentacji przekazywane były na bieżąco za pismami.
 6. Inżynier dokonał pozytywnej weryfikacji Projekt Wykonawczy -TOM V Likwidacja kolizji telekomunikacyjnych.
 7. Wykonawca przedłożył do IK poprawiony Projekt Wykonawczy -TOM II Ekrany akustyczne celem weryfikacji.
 8. Projekt Wykonawczy – TOM I DROGI I PRZEPUSTY jest w trakcie weryfikacji Inżyniera.
 9. Inżynier w okresie sprawozdawczym dokonał pozytywnej weryfikacji poszczególnych rozdziałów STWiORB i przekazał do Wykonawcy:
  • STWiORB D-01 .02.02 -Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny.
  • STWiORB D-M-00.00.00 -Wymagania ogólne,
  • STWiORB D-00.00.01 -Tablice pamiątkowe,
  • STWiORB D-00.00.03 -Stabilizacja pasa drogowego,
  • STWiORB D-01 .01 .01 -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
  • STWiORB D-01.02.01 -Usunięcie drzew i krzewów,
  • STWiORB D-01.02.01A -Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi,
  • STWiORB D- 01.02.04 -Rozbiórka elementów dróg i ulic,
  • STWiORB D-01 .02.05 -Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
  • STWiORB D-02.00.00 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
  • STWiORB D-02.01 .01 – Wykonanie wykopów,
  • STWiORB D-02.03.01 -Wykonanie nasypów,
  • STWiORB D-02.01 .01 C -Wykonanie materaca geosyntetycznego, STWiORB D-03.01 .01 – Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych HDPE,
  • STWiORB D-04.01 .01 -Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
  • STWiORB D-04.02.02 -Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej,
  • STWiORB D-04.03.01 -Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
  • STWiORB D-04.04.02 -Podbudowa z kruszywa Łamanego stabilizowanego mechanicznie
  • STWiORB D-04.05.01 -Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami,
  • STWiORB D-04.06.01 -Podbudowa z betonu cementowego,
  • STWiORB D-04.07.01 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa podbudowy
 10. Wykaz STWiORB przekazanych przez Wykonawcę w miesiącu sprawozdawczym:
  • STWiORB D-04.05.01 -Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami,
  • STWiORB D-04.06.01 -Podbudowa z betonu cementowego,
  • STWiORB D-04.07.01 -Nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa podbudowy
  • STWiORB D-06.01 .01 -Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków,
  • STWiORB D-07.02.01 -Oznakowanie pionowe,
  • STWiORB D- 07.02.02 -Słupki prowadzące,
  • STWiORB D-07.03.01 -Urządzenia do regulacji ruchu słupki przeszkodowe (pylony),
  • STWiORB D-07.06.02 -Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów
  • STWiORB D-05.03.01 – Nawierzchnia z kostki kamiennej,
  • STWiORB D-05.03.26g – Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą,
  • STWiORB D-06.03.01 – Pobocza z kruszywa
  • STWiORB D-07.01 .01 – Oznakowanie poziome,
  • STWiORB D-08.01.01 – Krawężniki betonowe,
  • STWiORB D-08.01.02 – Krawężniki i oporniki kamienne, STWiORB D-08.03.01 – Obrzeża betonowe,
  • STWiORB D-08.05.01 – Ścieki przykrawężnikowe z kostki kamiennej
  • STWiORB D-05.03.0SA – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca,
  • STWiORB D- 05.03.13 – Nawierzchnia z mieszanki grysowa-mastyksowej (SMA),
  • STWiORB D-05.03.13A – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna,
  • STWiORB D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
  • STWiORB D-01 .03.04 – Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych,
  • STWiORB D-01.03.05 – Przebudowa sieci wodociągowej,
  • STWiORB D-01 .03.06 – Przebudowa gazowej
  • STWiORB D-01 .03.01 – Przebudowa napowietrznych linii energetycznych WN i SN,
  • STWiORB D- 01 .03.02 – Przebudowa kablowych linii energetycznych NN i SN,
  • STWiORB D-07.07.01 – Oświetlenie dróg
  • STWiORB D-07.06.01 – Ogrodzenia zbiorników,
  • STWiORB D-07.09.01A – Ekrany akustyczne
  • STWiORB D-03.03.01 – Sączki podłużne,
  • STWiORB D-06.01 .01A – Korytka odwadniające.
 11. Na dzień 31.03.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 71,6 % – Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 98,2 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.
 12. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 31.03.2021 r. wynosi 3,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.