Informacja o postępie robót w danym miesiącu

 1. Inżynier przekazał zestawienie elementów rozliczeniowych wynagrodzenia Inżyniera nr 10 za etap II (03.2021).
 2. Inżynier w miesiącu kwietniu prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 3. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Techniczna nr 16 w dniu 06.04.2021 r. oraz Robocza Rada Techniczna nr 14 w dniu 27.04.2021 r. – w sposób zdalny – konferencja online.
 4. Kontrakt jest na etapie projektowania. Nie prowadzono żadnych Robót, a tym samym nie wykonywano badań laboratoryjnych związanych z realizacją Robót.
 5. Na dzień 30 kwietnia 2021 r. występują 23 roszczenia, z czego dwa zostały uznane, a 21 roszczeń jest na etapie procedowania.
 6. W okresie sprawozdawczym Wykonawca przedłożył PPP rev. 12.
 7. Inżynier dokonał pozytywnej weryfikacji -Projekt Wykonawczy -TOM II Ekrany akustyczne.
 8. Inżynier dokonał pozytywnej weryfikacji -Projekt Wykonawczy -TOM XI Przedmiar Robót.
 9. Inżynier dokonał pozytywnej weryfikacji -Projekt Wykonawczy -TOM I Drogi i Przepusty.
 10. Inżynier zatwierdził „do realizacji” poszczególne rozdziały PW:
  • Tom II Ekrany akustyczne
  • Tom III.1 Odwodnienie
  • Tom III.2A Przebudowa gazociągu PSG
  • Tom III.2B Przebudowa gazociągu GAZ-SYSTEM
  • Tom III.3 Przebudowa wodociągu
  • Tom IV.1 Oświetlenie i zasilanie pompowni
  • Tom IV.2 Likwidacja kolizji WN
  • Tom IV.3 Likwidacja kolizji SN i NN
  • Tom V Likwidacja kolizji telekomunikacyjnych
  • TOM VI Zieleń
 11. Inżynier w okresie sprawozdawczym dokonał weryfikacji poszczególnych rozdziałów STWiORB:
  • D-06.01 .01 -Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków.
  • D-07.02.01 – Oznakowanie pionowe,
  • D-07.02.02 -Słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe,
  • D-07.03.01 -Urządzenia do regulacji ruchu słupki przeszkodowe (pylony),
  • D- 07.06.02 -Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów
  • D-06.03.01 -Pobocza z kruszywa,
  • D-05.03.01 -Nawierzchnia z kostki kamiennej,
  • D- 05.03.26g -Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą,
  • D-05.03.0SA – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca,
  • D-05.03.13 – Nawierzchnia z mieszanki grysowa-mastyksowej (SMA),
  • D-05.03.13A -Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna,
  • D-05.03.23 -Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
  • D.07 .01 .01 -Oznakowanie poziome,
  • D.08.01.01 -Krawężniki betonowe,
  • D.08.01.02 -Krawężniki i oporniki kamienne,
  • D.08.03.01 -Obrzeża betonowe,
  • D.08.05.01 -Ścieki przykrawężnikowe z kostki kamiennej
  • D.07.06.01 -Ogrodzenia zbiorników
  • 07.09.01A -Ekrany akustyczne
  • D-03.03.01 -Sączki podłużne,
  • D-06.01.01A -Korytka odwadniające
  • D.01 .03.04 -Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych,
  • D.01 .03.05 -Przebudowa sieci wodociągowych,
  • D-01.03.06 Przebudowa sieci gazowych,
  • D-01 .03.01 -Przebudowa napowietrznych linii energetycznych WN i SN,
  • D-01.03.02 -Przebudowa kablowych linii energetycznych NN i SN,
  • D-07.07.01 -Oświetlenie dróg
 12. Na dzień 30.04.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 75, 1 % -Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi)
  • 97, 7 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1
 13. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 30.04.2021 r. wynosi 3,23 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.