Informacja o postępie robót w danym miesiącu

 1. Inżynier przekazał zestawienie elementów rozliczeniowych wynagrodzenia Inżyniera nr 11 za etap II (04.2021).
 2. Inżynier w miesiącu maju prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 3. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Techniczna nr 17 w dniu 04.05.2021 r. oraz Robocza Rada Techniczna nr 15 w dniu 01.06.2021 r. – w sposób zdalny – konferencja online.
 4. Kontrakt jest na etapie projektowania. Nie prowadzono żadnych Robót, a tym samym nie wykonywano badań laboratoryjnych związanych z realizacją Robót.
 5. Na dzień 31 maja 2021 r. występują 24 roszczenia, z czego trzy zostały uznane, a 21 roszczeń jest na etapie procedowania.
 6. W okresie sprawozdawczym Wykonawca przedłożył rewizję PPP.
 7. Wykonawca przekazał Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych, który jest w trakcie weryfikacji Inżyniera.
 8. Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie: Rury osłonowe z dn.13.05.2021, który został zaakceptowany przez Inżyniera i przekazany w dn. 24.05.2021 r.
 9. Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie Recepty SMA z dn.13.05.2021 – trwa procedowanie akceptacji przez Inżyniera.
 10. Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie Recepty dla mieszanki z BA AC 11 S z dn.13.05.2021 – trwa procedowanie akceptacji przez Inżyniera.
 11. Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie warstwy wiążącej z BA KR 1-2 z dn.13.05.2021 – trwa procedowanie akceptacji przez Inżyniera.
 12. Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie warstwy wiążącej z BA KR 3-7 z dn.13.05.2021 – trwa procedowanie akceptacji przez Inżyniera
 13. Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie warstwy wiążącej z BA KR 3-7 PMB z dn.13.05.2021 – trwa procedowanie akceptacji przez Inżyniera
 14. Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie warstwy podbudowy z BA KR 3-7 z dn.13.05.2021- trwa procedowanie akceptacji przez Inżyniera.
 15. Wykonawca przekazał prośbę o zatwierdzenie Laboratorium Wykonawcy – MMA – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
 16. PZJ ogólny został zaakceptowany przez Inżyniera.
 17. Inżynier przekazał pismo zatwierdzające Laboratorium grupa LBT LABORATORIUM ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI wraz z Protokołem z przeglądu.
 18. Inżynier przekazał pismo zatwierdzające Laboratorium Wykonawcy oraz weryfikację PZJ.
 19. Inżynier zatwierdził „do realizacji” poszczególne rozdziały PW
  • Tom II Ekrany akustyczne
  • Tom III.1 Odwodnienie
  • Tom III.2A Przebudowa gazociągu PSG
  • Tom III.2B Przebudowa gazociągu GAZ-SYSTEM
  • Tom III.3 Przebudowa wodociągu
  • Tom IV.1 Oświetlenie i zasilanie pompowni
  • Tom IV.2 Likwidacja kolizji WN
  • Tom IV.3 Likwidacja kolizji SN i NN
  • Tom V Likwidacja kolizji telekomunikacyjnych
  • TOM VI Zieleń
  • TOM XI Przedmiar Robót
 20. Wszystkie Tomy STWiORB zostały zatwierdzone lub warunkowo zatwierdzone przez Inżyniera.
 21. Na dzień 31.05.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 78,8 % – Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi)
  • 97,0 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1
 22. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 31.05.2021 r. wynosi 3,23 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 23. PROCENTOWE ZAAWANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT – ETAP PRAC PROJEKTOWYCH
  • Geologia (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego – 100%
  • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości – 90%
  • Mapa sytuacyjno -wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów – 90%
  • Operat Wodnoprawny dla uzyskania Pozwolenia Wodnoprawnego – 100%
  • Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi – 90%
  • Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne – 80%