Informacja o postępie robót w danym miesiącu

 1. W okresie sprawozdawczym zespół Inżyniera prowadził prace związane z weryfikacją dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę.
 2. Wykonawca przekazał w dn. 01.07.2021 Uzupełnienie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych.
 3. Wykonawca przekazał w dn. 30.07.2021 Uzupełnienie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych wraz z tabelą elementów rozliczeniowych. Trwa weryfikacja Inżyniera.
 4. Wykonawca przekazał w dn. 01.07.2021 Uzgodnienie wzoru umowy z Podwykonawcą na dostawę materiału.
 5. Wykonawca przekazał w dn. 06.07.2021 Wniosek o zatwierdzenie wytwórni mieszanek betonowych. Trwa weryfikacja Inżyniera.
 6. Inżynier dokonał weryfikacji kilku wniosków materiałowych.
 7. Wykonawca przekazał 2 zgłoszenia dotyczące projektów umów z firmami podwykonawczymi.
 8. Inżynier dokonał weryfikacji Wniosków o zatwierdzenie PZJ:
  • USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW- wniosek zatwierdzony
  • OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI i – wniosek zatwierdzony
  • ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I LUB DARNINY – wniosek zatwierdzony
  • TABLICE INFORMACYJNE ORAZ PAMIĄTKOWE – wniosek zatwierdzony
  • ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH – wniosek zatwierdzony
  • STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO – wniosek zatwierdzony
 9. W procedowaniu jest 25 roszczeń.
 10. Na dzień 31.07.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 85,9 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 95,8 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.
 11. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 30.07.2021 r. stanowi 3,23 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.