Informacja o postępie robót w danym miesiącu

 1. Data Kamienia Milowego nr 1 została przesunięta na mocy Aneksu nr 8 (do umowy NI.2720.27.2019 z dnia 29.07.2019 r.), na dzień dzisiejszy data Kamienia Milowego nr 1 to 01.09.2021r.
 2. Inżynier w miesiącu sierpniu prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 3. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Techniczna nr 20 w dniu 09.08.2021 r. (konferencja online) oraz Robocza Rada Techniczna nr 18 w dniu 30.08.2021 r. (konferencja online).
 4. Kontrakt jest na etapie projektowania. Nie zlecono na tym etapie żadnych badań kontrolnych.
 5. Na koniec sierpnia procedowanych jest 25 roszczeń, z czego 2 zyskały status roszczenia ostatecznego.
 6. Wykonawca przekazał z dn. 18.08.2021 Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych.
 7. Inżynier zatwierdził Wnioski materiałowe branży sanitarnej.
 8. Inżynier prowadzi weryfikację wniosków o zatwierdzenie PZJ.
 9. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 31.08.2021 r. wynosi: 3,23 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 10. Na dzień 31.08.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
 • 89,6 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
 • 95,6 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

PROCENTOWE ZAAWANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT – ETAP PRAC PROJEKTOWYCH

 • Geologia (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego:   100%
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości
  i z czasowym korzystaniem nieruchomości: 95%
 • Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów: 95%
 • Operat Wodnoprawny dla uzyskania Pozwolenia Wodnoprawnego: 100%
 • Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi: 95%
 • Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne: 95%