Informacja o postępie robót w danym miesiącu

W miesiącu listopadzie wykonane zostały następujące zadania:

 1. Inżynier prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Techniczna nr 23, Robocza Rada Techniczna nr 21 oraz Rada Budowy nr 2 (08.11.2021 r.).
 3. W miesiącu sprawozdawczym Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez Laboratorium Inżyniera w zakresie pobrania i badania przydatności materiałów do budowy nasypów.
 4. W miesiącu sprawozdawczym Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego w zakresie:
  • pobrania i badania przydatności materiału do budowy materaca
  • badanie nośności na materacu
  • pobranie i badanie wytrzymałości na ściskanie próbek kruszywa stabilizowanego cementem do budowy materaca
 5. Nie stwierdzono żadnych niezgodności oraz problemów z jakością robót.
 6. Geodeta Konsultanta dokonał pomiarów sprawdzających Osnowy Realizacyjnej oraz pomiaru zerowego i wykonanych odhumusowań pod trasę główną. Odebrano również inwentaryzację istniejącej Osnowy Państwowej.
 7. W związku z uzyskaniem decyzji ZRID przez Wykonawcę, rozpoczął się etap realizacji Robót i tym samym Konsultant rozpoczął dokumentowanie postępu Robót w terenie.
 8. Trwa procedowanie roszczeń.
 9. Wszystkie tomy PZJ zostały zatwierdzone / zatwierdzone warunkowo oraz wszystkie części [51szt.] zostały ostemplowane „do realizacji” oraz przekazane stronom.
 10. W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził następujące roboty:
  • roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, badania archeologiczne, przeglądy przyrodnicze, pomiary geodezyjne wraz z zakładaniem osnowy, a także działania związane z wjazdami/zjazdami na plac budowy z dróg publicznych,
  • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu z jednoczesnym przygotowaniem podłoża pod nasyp.
  • rozpoczęcie wykonania warstw nasypów oraz wykopów.
  • gromadzenie materiału oraz kruszyw do budowy nasypu.
 11. Na dzień 30.11.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 70, 1 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.
  • 4,06 % zaawansowanie finansowe