Informacja o postępie robót w danym miesiącu

 1. Inżynier w miesiącu grudniu 2021 r. prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Budowy nr 3 w dniu 13.12.2021 r.
 3. W miesiącu sprawozdawczym Inżynier z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe (opady śniegu, ujemne temperatury) nie zlecał wykonywania badań kontrolnych.
 4. W miesiącu sprawozdawczym nie wystąpiły niezgodności i problemy z jakością robót. Nie było też konieczności wykonywania działań naprawczych.
 5. W związku z uzyskaniem decyzji ZRID przez Wykonawcę, rozpoczął się etap realizacji Robót i tym samym Konsultant rozpoczął dokumentowanie postępu Robót w terenie.
 6. W trakcie trwania inwestycji Wykonawca złożył 31 Roszczeń, w tym 3 Roszczenia ostateczne.
 7. W okresie sprawozdawczym wpłynął do Inżyniera wniosek o zatwierdzenie: Karta nadzoru autorskiego – izolatory WN linia 110KV, który jest w trakcie weryfikacji.
 8. W okresie sprawozdawczym Inżynier zatwierdził:
  • receptę na wykonanie materaca geosyntetycznego z mieszanki kruszywa stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0
  • Hydrauliczne spoiwo drogowe SOLITEX
  • Kabel YAKXS 4×35 mm2 – kolizje nN (oświetlenie drogowe)
  • Żerdź typu E – kolizje SN
  • kolizja wodociągowa Rury PE 100
  • kolizja wodociągowa Rury PCV spienione
  • kolizja wodociągowa Kształtki doczołowe
  • kolizja wodociągowa Taśma w wkładką
  • kolizja wodociągowa Kształtki elektrooporowe
 9. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca prowadził Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, badania archeologiczne, przeglądy przyrodnicze, pomiary geodezyjne wraz z zakładaniem osnowy, a także działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami na plac budowy z dróg publicznych.
 10. Kontynuowano zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu z jednoczesnym przygotowaniem podłoża pod nasyp. Wykonawca kontynuował wykonanie wykopów oraz realizację materaca geosyntetycznego.
 11. Gromadzono materiały oraz kruszywa niezbędne do realizacji inwestycji.
 12. Na dzień 31.12.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 72,6 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.