Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp prac na koniec stycznia 2022 r.:

 1. Inżynier w miesiącu styczniu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Budowy nr 4 w dniu 10.01.2022 r.
 3. W miesiącu sprawozdawczym Inżynier z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe (opady śniegu, ujemne temperatury) nie zlecał wykonywania badań kontrolnych.
 4. W miesiącu sprawozdawczym nie wystąpiły niezgodności i problemy z jakością robót. Nie było też konieczności wykonywania działań naprawczych.
 5. W minionym okresie, w związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 6. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 31 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 7. W okresie sprawozdawczym wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • Materiału – Folia kablowa pomarańczowa
  • Materiału – Rura RHDPE 110/6,3
  • Materiału – Rura HDPE 40/3,7
  • Materiału – Kabel XzTKMXpw
  • Materiału – Studnia kablowa SKR-1
  • Materiału – Kabel XzTKMXpw
  • Materiału – Uszczelki zaciskowe, skręcane do rur HDPE 40- ZAZ 40
  • Materiału – Złączka ZR110 do rur RHDPE 110/6,3
 8. W miesiącu styczniu 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Materiał – Folia kablowa pomarańczowa
  • Materiał – Rura RHDPE 110/6,3
  • Materiału – Rura HDPE 40/3,7
  • Materiału – Kabel XzTKMXpw
  • Materiału – Studnia kablowa SKR-1
 1. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych odcinka próbnego materaca geosyntetycznego.
 2. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, badania archeologiczne, przeglądy przyrodnicze, pomiary geodezyjne wraz z zakładaniem osnowy.
 3. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami na plac budowy z dróg publicznych, objętymi wprowadzonymi TOR.
 4. Kontynuowano zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu z jednoczesnym przygotowaniem podłoża pod nasyp. Wykonawca kontynuował wykonanie wykopów, nasypów oraz realizację materaca geosyntetycznego. Wszystkie roboty prowadzone były pod nadzorem i w porozumieniu z ekspertami Konsultanta.
 5. Na placu składowym na terenie budowy gromadzono materiały oraz kruszywa niezbędne do realizacji inwestycji.
 6. Na dzień 31.01.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 75,2 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.