Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp prac na dzień 30 kwietnia 2022r.:

 1. Inżynier w kwietniu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. Inżynier w kwietniu zlecił wykonanie badań kontrolnych przez Laboratorium Inżyniera
  w zakresie kontroli – oświetlenia drogowego oraz badania przydatności materiałów do budowy nasypów.
 3. W miesiącu sprawozdawczym nie wystąpiły niezgodności i problemy z jakością robót. Nie było też konieczności wykonywania działań naprawczych.
 4. W minionym okresie, w związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 5. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 35 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 6. W okresie sprawozdawczym wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – mieszanka nasion traw,
  • materiału – taśma dylatacyjna,
  • materiału – Wpust uliczny Niagara,
  • materiału – Zwieńczenie studzienki włazowej klasy D400 z żeliwa szarego,
  • materiału – Zwieńczenie studzienki włazowej klasy C250 z żeliwa szarego,
  • materiału – Wpust ściekowy ECODRAIN D400,
  • materiału – rura DZ315PEHD PE 100 SDR17,6,
  • materiału – Kształtki PE,
  • materiału – warstwa mrozoochronna,
  • materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B3 ZM,
  • materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM,
  • materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B10 ZM/R,
  • materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B3 ZM – BITUNOVA,
  • materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM – BITUNOVA,
  • materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B10 ZM/R – BITUNOVA,
  • sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy C1,5/2,0,
  • sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy C0,4/0,5,
  • karta nadzoru autorskiego – podłączenie kanału deszczowego.
 7. W kwietniu 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • receptę – mieszanka SMA,
  • receptę – w. wiążąca BA AC 16W KR 3-7,
  • receptę – BA AC 16W PMB KR 3-7 nr SBT/04/04/19/A,
  • receptę – w. podbudowy z BA AC 22P,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – mieszanka nasion traw Autostrada Speed Grass,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – mieszanka nasion traw,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Wpust uliczny Niagara,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Zwieńczenie studzienki włazowej klasy D400
   z żeliwa szarego,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Zwieńczenie studzienki włazowej klasy C250 z żeliwa szarego.
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Wpust ściekowy ECODRAIN D400,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – rura DZ315PEHD PE 100 SDR17,6,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Kształtki PE,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – taśma dylatacyjna,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B10 ZM/R
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B3 ZM,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – warstwa mrozoochronna,
  • kartę nadzoru autorskiego – Zmiana niwelety drogi serwisowej S-1,
  • kartę nadzoru autorskiego – podłączenie kanału deszczowego,
  • sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy C1,5/2,0,
  • sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy C0,4/0,5.
 8. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 9. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami na plac budowy z dróg publicznych, objętymi wprowadzonymi TOR.
 10. W okresie rozliczeniowym Wykonawca kontynuował wykonanie uprzednio rozpoczętych asortymentów tj. roboty przygotowawcze – odhumusowanie, przygotowanie podłoży pod nasyp (w tym osuszanie), a także w wykopie, realizację materaca geosyntetycznego, wykonanie przepustów kołowych, ustawianie oporników
  z obrzeży chodnikowych dla zakresu pieszo – rowerowego. Jednocześnie Wykonawca kontynuuje gromadzenie materiałów, w tym kruszyw do budowy nasypu, a także galanterii drogowej (krawężniki betonowe i kamienne, obrzeża chodnikowe, kostka betonowa i kostki kamienne).
 11. Wykonawca przystąpił do wykonania ułożenia krawężników kamiennych na pierścieniach rond, ustawiania oporników z krawężników betonowych dla wysp kanalizujących wraz ze ściekiem przy krawężnikowym.
 12. Rozpoczęto roboty wykończeniowe (na możliwych zakresach) polegające na wyprofilowaniu skarp i przeciw skarp wykopów wraz z zahumusowaniem. .Wszystkie roboty prowadzone były pod nadzorem i w porozumieniu z Inspektorami Konsultanta.
 13. Na dzień 30.04.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 82,5 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.