Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp prac na dzień 31 maja 2022r.:

 1. Inżynier w maju 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W miesiącu sprawozdawczym wystąpiły niezgodności w zakresie wykonanych zasypek fundamentów oświetlenia drogowego w km ok. 4+780. Inżynier oczekuje przeprowadzenia przez Wykonawcę działań naprawczych i zgłoszenie gotowości zasypek do ponownej kontroli przez Laboratorium Inżynieria.
 3. Inżynier w maju zlecił wykonanie badań kontrolnych przez Laboratorium Inżyniera
  w zakresie kontroli:
  • zasypek fundamentów słupów oświetlenia drogowego;
  • przydatności materiałów do budowy nasypów;
  • zasypek kanalizacji deszczowej
   oraz Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli:
  • przydatności kruszywa do budowy podbudowy z kruszywa oraz poboczy;
  • zagęszczenia oraz nośności warstwy podbudowy z kruszywa;
  • zarobów próbnych mas bitumicznych;
  • mieszanek MMA oraz odwiertów nawierzchni odcinków próbnych warstwy podbudowy bitumicznej oraz wiążącej.
 1. W minionym okresie, w związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 2. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 37 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 3. W okresie sprawozdawczym wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – Właz kanałowy, klasa C250,
  • materiału – rura DZ315PEHD PE 100 SDR17,6,
  • materiału – łuk 90 stopni, łuk 45 stopni, łuk 15 stopni Dz315PEHD PE 100, SDR17,6,
  • materiału – rury stalowe ze szwem DN500,
  • materiału – powłoka trójwarstwowa 3LPE,
  • materiału – zasuwy kołnierzowe typoszeregu A021,
  • materiału – zawory zwrotne typoszeregu A067,
  • materiału – MAC 3 pływakowy regulator poziomu,
  • materiału – hydrostatyczne sondy głębokości typu SG – 25, SG-25S, SG-25C,
  • materiału – łańcuchy,
  • materiału – pompy zatapialne do ścieków,
  • materiału – łańcuch uszczelniający,
  • materiału – wyposażenie zgodnie z pkt. 2 z oświadczenia o zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją oraz przepisami,
  • materiału – betonowe dennice PERFECT DN2000,
  • materiału – betonowe kręgi DN2000,
  • materiału – żelbetowe płyty pokrywowe PERFECT  DN2000,
  • materiału – kruszywo 0_31.5,
  • materiału – rura DZ315PEHD PE 100 SDR17,6,
  • materiału – Siatka węzęłkowa leśna i słupki do siatki leśnej typu A,
  • materiału – Asfalt drogowy 70_100 – zabezpieczenie  krawędzi nawierzchni,
  • materiału – grube łamane 2_5 mm (do uszorstnienia SMA) + pobocza,
  • materiału – Antykorozyjna powłoka samoprzylepna INOVER WAX PREMIUM, klasa A30,
  • materiału – Powłoka poliuretanowa Protegol 32-55 L,
  • materiału – Kabel światłowodowy Z-XOT ksd 16J,
  • Karta nadzoru autorskiego – zmiana lokalizacji słupa SN Linia L-260 (rejon ul. Grota Roweckiego),
  • recepty – recepta Abet (wypełnienie szczelin),
  • Sprawozdanie z odcinka próbnego KŁSM_0_31,5,
  • Sprawozdanie z odcinka próbnego podbudowy z BA AC 22P,
  • Sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy wiążącej z BA AC16W na TG.
 4. W maju 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – mieszanka nasion traw,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – taśma dylatacyjna,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Wpust uliczny Niagara,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Zwieńczenie studzienki włazowej klasy D400 z żeliwa szarego,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Zwieńczenie studzienki włazowej klasy C250 z żeliwa szarego,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Wpust ściekowy ECODRAIN D400,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – rura DZ315PEHD PE 100 SDR17,6,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kształtki PE,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – warstwa mrozoochronna,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B3 ZM,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B10 ZM/R,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B3 ZM – BITUNOVA,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM – BITUNOVA,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B10 ZM/R – BITUNOVA,
  • Sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy C1,5/2,0,
  • Sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy C0,4/0,5,
  • Karta nadzoru autorskiego – podłączenie kanału deszczowego.
 5. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 6. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami na plac budowy z dróg publicznych, objętymi wprowadzonymi TOR.
 7. W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad wykonaniem nasypu, wykonaniem krawężników wraz ze ściekiem, humusowaniem rowu, przebudową kolizji G1, G2, G3 i G4, wykonaniem zbiorników Z-6 i Z-7, układaniem obrzeży CPR. Wykonawca prowadził prace związane z usunięciem kolizji ŚN przy ulicy Grota-Roweckiego, wykonaniem krawężników TG, wykonaniem hydroobsiewu skarp i rowu, ułożeniem kabla oświetleniowego – rondo ulica Grota Roweckiego. Wszystkie roboty prowadzone były pod nadzorem i w porozumieniu z Inspektorami Konsultanta.
 8. Na dzień 31.05.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 85,0 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.