Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Na dzień 30 czerwca 2022r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Inżynier w czerwcu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W czerwcu 2022r. brak niezgodności i problemów z jakością robót. Brak konieczności wykonywania działań naprawczych.
 3. W czerwcu 2022r.  Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez:
  • Laboratorium Inżyniera w zakresie kontroli:
   • zasypek kanalizacji deszczowych;
   • zagęszczenia oraz nośności warstw nasypów.
  • Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli:
   • przydatności kruszywa do budowy podbudowy z kruszywa oraz poboczy;
   • zagęszczenia oraz nośności warstwy z geomateraca oraz badanie jego wytrzymałości.
 4. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 5. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 39 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 6. W czerwcu 2022r.  wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – Punktowe elementy odblaskowe PEO (białe, czerwone),
  • materiału – Króciec gwintowany typu TOR 2,
  • materiału – Króciec gwintowany typu TOR 3,
  • materiału – Farba rozpuszczalnikowa do poziomego oznakowania dróg,
  • materiału – Mikrokulki szklane refleksyjne 125-630H,
  • materiału – Mikrokulki szklane refleksyjne 400-840TEF,
  • materiału – Mikrokulki szklane refleksyjne 125-850TEF,
  • materiału – Masy chemoutwardzalne + kulki szklane,
  • materiału – Masy termoplastyczne.
 7. W czerwcu 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kruszywo grube łamane 2_5 mm (do uszorstnienia SMA) + pobocza,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Antykorozyjna powłoka samoprzylepna INOVER WAX PREMIUM, klasa A30,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Powłoka poliuretanowa Protegol 32-55 L,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kabel światłowodowy Z-XOT ksd 16J,
  • Sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy wiążącej z BA AC16W na TG,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Punktowe elementy odblaskowe PEO (białe, czerwone),
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Króciec gwintowany typu TOR 2,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Króciec gwintowany typu TOR 3.
 1. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 2. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.
 3. W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad wykonaniem nasypów i wykopów, wykonaniem krawężników wraz ze ściekiem, humusowaniem rowu, przebudową kolizji G1, G2, G3 i G4, przebudową kolizji gazowej średniego ciśnienia w km 6+100, układaniem odcinka kanału tłocznego KD, wykonaniem zbiorników Z-6 i Z-7, układaniem obrzeży CPR. Wykonawca prowadził prace związane z usunięciem kolizji ŚN przy ulicy Grota-Roweckiego, wykonaniem krawężników TG, wykonaniem hydroobsiewu skarp i rowu, ułożeniem kabla oświetleniowego – rondo ulica Grota Roweckiego. Wykonywano warstwy podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, a następnie warstwę podbudowy bitumicznej i warstwę wiążącą. Rozpoczęto także prace wykończeniowe na możliwych, dostępnych zakresach – zahumusowanie rowów, w tym skarp i przeciwskarp.
 4. Na dzień 30.06.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 87,5 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.