Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Na dzień 31 sierpnia 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Inżynier w sierpniu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W sierpniu 2022r.  Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez:
  • Laboratorium Inżyniera w zakresie kontroli:
   zagęszczenia oraz nośności warstw nasypów;
   zagęszczenia zasypek oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej.
  • Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli:
   betonu pali fundamentowych pod ekrany;
   nośności oraz zagęszczenia geomateraca z kruszywa;
   nośności oraz zagęszczenia podbudowy z kruszywa;
   równości warstwy wiążącej;                     
   odwiertów nawierzchni warstwy podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej SMA (odcinek próbny);

Inżynier przeprowadza badania kontrolne, po otrzymaniu wyników badań
przedstawionych przez Wykonawcę.

 1. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 2. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 41 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 3. W sierpniu 2022r.  wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – kostka granitowa 9/11,
  • materiału – Piasek płukany 0-2 mm,
  • materiału – Słupy stożkowe o przekroju ośmiokątnym MABO 7/60/3p,
  • materiału – Kruszywo granitowe o ciągłym uziarnieniu 0/200 mm,
  • materiału – ogrodzenie zbiornika – siatka,
  • Karty Nadzoru Autorskiego – STWIORB NR D.07.06.01 rew.01,
  • Sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy ścieralnej 5+900-6+000.
 4. W sierpniu 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Oprawy oświetleniowe,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupy stalowe – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Panele wypełniające – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kosze zbrojeniowe – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Beton C25/30 – Ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Belki podwalinowe – Ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – kostka granitowa 9/11,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Piasek płukany 0-2 mm,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupy stożkowe o przekroju ośmiokątnym MABO 7/60/3p,
  • PZJ Ekrany akustyczne  – zielona ściana,
  • Kartę Nadzoru Autorskiego – zmiana opraw oświetleniowych.
 1. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 2. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.
 3. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca pracował nad humusowaniem terenów płaskich, wykonaniem nawierzchni bitumicznej na TG, wykonaniem obrzeży betonowych na CPR, wykonaniem krawężników wraz ze ściekiem, wykonaniem zbiorników Z-6 i Z-7, montażem słupów ekranów, wykonaniem gazociągu Rondo ul. Żernicka, koszeniem rowów, wykonaniem kanalizacji deszczowej rondo ul. Grota Roweckiego i rondo  Buforowa, przebudową gazociągu średniego ciśnienia – rondo ul. Żernicka.
 4. Na dzień 31.08.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 92,5 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.