Informacja o postepie robót w danym miesiącu

Na dzień 30 września 2022r. zrealizowano prace:

1. Inżynier we wrześniu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.

2. We wrześniu 2022r. Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez:

• Laboratorium Inżyniera w zakresie kontroli: – zagęszczenia zasypek oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej;

• Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli odwiertów nawierzchni warstwy podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej SMA (odcinek próbny).

3. Inżynier przeprowadza badania kontrolne, po otrzymaniu wyników badań przedstawionych przez Wykonawcę.

4. W miesiącu sprawozdawczym brak niezgodności i problemów z jakością robót. Brak konieczności wykonywania działań naprawczych.

5. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.

6. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 41 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.

7. We wrześniu 2022r. wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:

• materiału – Słupek graniczny betonowy 40 cm,

• materiału – Płytka betonowa 13x13x5 – C20/25,

• materiału – Słupek pas drogowy 100 cm (10×12) – C20/25,

• materiału – Wpust ściekowy, krawężnikowo – jezdniowy, klasa C250,

• materiału – Stałe znaki pionowe,

• materiału – Balustrady U-11a,

• materiału – Słupki krawędziowe,

• materiału – Pylony,

• materiału – Słupki prowadzące,

• Karty Nadzoru Autorskiego – wpust ściekowy, krawężnikowo – jezdniowy,

• Karty Nadzoru Autorskiego – STWIORB NR D.07.06.01 rew.01,

• Karty Nadzoru Autorskiego – zmiana konstrukcji nawierzchni – zjazdy do zbiorników.

8. We wrześniu 2022r. Inżynier zatwierdził:

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – ogrodzenie zbiornika – siatka

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kruszywo granitowe o ciągłym uziarnieniu 0/200 mm,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Stałe znaki pionowe,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupki prowadzące,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Balustrady U-11a,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupki krawędziowe,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Pylony,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Wpust ściekowy, krawężnikowo-jezdniowy, klasa C250

• Kartę Nadzoru Autorskiego – wpust ściekowy, krawężnikowo-jezdniowy,

• Kartę Nadzoru Autorskiego – STWIORB NR D.07.06.01 rew.01.

9. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.

10. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.

11. W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad humusowaniem terenów płaskich, kontynuował prace brukarskie na TG, wykonywał materac geosyntetyczny na TG. Wykonawca zajmował się koszeniem rowów, wykonywaniem nawierzchni ścieralnej z AC, wykonywaniem podbudowy zasadniczej z AC oraz warstwy wiążącej. Wykonawca zajmował się plantowaniem dna zbiorników Z-6 i Z-7, przebudową gazociągu średniego ciśnienia – rondo ul. Żernicka, montażem przepompowni i montażem podwalin i wypełnienia ekranów oraz umocnieniem skarp rowów kostką granitową.

12. Na dzień 30.09.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:

95,0 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),

100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.