Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp prac na dzień 31 października 2022r.:

 1. Inżynier w październiku 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W październiku 2022r.  Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli:
  • odwiertów nawierzchni warstwy ścieralnej SMA;
  • pomiarów równości podłużnej i poprzecznej oraz właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni.
 3. Inżynier przeprowadza badania kontrolne, po otrzymaniu wyników badań przedstawionych przez Wykonawcę.
 4. W miesiącu sprawozdawczym brak niezgodności i problemów z jakością robót. Brak konieczności wykonywania działań naprawczych.
 5. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 6. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 43 Powiadomienia o Roszczeniu, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 7. W październiku 2022r.  wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – separator koalescencyjny MAKOH-B-60/600- 6 DN 500,
  • materiału – Płyty ażurowe 60×40 – gr. 10cm,
  • materiału – Agrowłóknina,
  • materiału – Wzory graficzne tablic,
  • materiału – Podpórka rowerowa,
  • materiału – Beton C16_20 rew. 1,
  • materiału – Stałe znaki pionowe,
  • materiału – Balustrady U-11a,
  • materiału – Słupki krawędziowe,
  • materiału – Pylony,
  • materiału – Konstrukcje wsporcze oznakowania drogowego,
  • materiału – Separator ruchu,
  • Karty Nadzoru Autorskiego – uzupełnienie projektu o kabel przyłączeniowy – oświetlenie ul. Buforowa.
 8. W październiku 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupek graniczny betonowy 40 cm,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Płytka betonowa 13x13x5 – C20/25,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupek pas drogowy 100 cm (10×12),
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Stałe znaki pionowe,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Balustrady U-11a,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupki krawędziowe,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Pylony,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Wpust ściekowy, krawężnikowo-jezdniowy, klasa C250,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupki prowadzące,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Beton C16_20 rew. 1,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Płyty ażurowe 60×40 – gr. 10cm,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Wzory graficzne tablic,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Podpórka rowerowa,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Agrowłóknina,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – separator koalescencyjny MAKOH-B- 60/600-6 DN 500,
  • Kartę Nadzoru Autorskiego – zmiana konstrukcji nawierzchni – zjazdy do zbiorników,
  • Kartę Nadzoru Autorskiego – uzupełnienie projektu o kabel przyłączeniowy – oświetlenie ul. Buforowa.
 9. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 10. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.
 11. W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad frezowaniem nawierzchni, kontynuował prace brukarskie na TG w obrębie ronda, humusowaniem terenów płaskich, układaniem ścieku korytkowego przy zbiorniku Z-7, wykonaniem robót ziemnych na CPR, wykonaniem umocnień rowu z kostki granitowej, wykonaniem podbudowy na CPR, prace wykończeniowe przy przebudowie gazociągu średniego ciśnienia, wykonaniem brewki betonowej, wytrasowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego, zasianiem trawy na pasie rezerwy pod przyszłą jezdnie, montażem słupów oświetleniowych, montażem przepustów – CPR, montażem studni teletechnicznych, stabilizacją słupków pasa drogowego oraz granic, montażem separatora.
 12. Na dzień 31.10.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 97,5 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.