Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp prac na dzień 30 listopada 2022r.:

 1. Inżynier w listopadzie 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W listopadzie 2022r.  Inżynier nie zlecał wykonania badań kontrolnych.
 3. W miesiącu sprawozdawczym brak niezgodności i problemów z jakością robót. Brak konieczności wykonywania działań naprawczych.
 4. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 5. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 43 Powiadomienia o Roszczeniu, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 6. W listopadzie 2022r.  wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – Masa termoplastyczna
  • materiału – Masa chemoutwardzalna + kulki
  • materiału – Słupki blokujące
  • materiału – Beton C16_20
  • materiału – Beton C25_30
  • materiału – Beton C16_20 rew. 1,
  • materiału – Wirowy regulator przepływu
  • materiału – Beton C25_30
  • materiału – Azyle drogowe prefabrykowane
  • materiału – Znak U-6 na separatorze
  • materiału – Roundup
  • materiału – Hydrożel
  • materiału – Nawóz
  • materiału – Konstrukcje wsporcze oznakowania drogowego rew.01
 7. W listopadzie 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Beton C16_20 rew. 1
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Konstrukcje wsporcze oznakowania drogowego,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Separator ruchu
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Azyle drogowe prefabrykowane,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Masa chemoutwardzalna + kulki
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupki blokujące,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Beton C25_30,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Wirowy regulator przepływu
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Beton C25_30
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Znak U-6 na separatorze
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Roundup
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Hydrożel
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Nawóz
 1. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 2. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.
 3. W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad wykonania zabruków na terenie budowy, humusowaniem skarp i terenów płaskich, uzupełnieniem wykonania oznakowania poziomego, naprawą uszkodzonych elementów brukarskich, uzupełnieniem oznakowania pionowego, czyszczeniem nawierzchni TG, stabilizacją słupków pasa drogowego oraz granic.
 4. Na dzień 30.11.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 100 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.