Postęp prac (grudzień 2021)

 1. Inżynier w miesiącu grudniu 2021 r. prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Budowy nr 3 w dniu 13.12.2021 r.
 3. W miesiącu sprawozdawczym Inżynier z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe (opady śniegu, ujemne temperatury) nie zlecał wykonywania badań kontrolnych.
 4. W miesiącu sprawozdawczym nie wystąpiły niezgodności i problemy z jakością robót. Nie było też konieczności wykonywania działań naprawczych.
 5. W związku z uzyskaniem decyzji ZRID przez Wykonawcę, rozpoczął się etap realizacji Robót i tym samym Konsultant rozpoczął dokumentowanie postępu Robót w terenie.
 6. W procedowaniu znajduje się 59 wniosków o roszczenie.
 7. W okresie sprawozdawczym wpłynął do Inżyniera wniosek o zatwierdzenie: Karta nadzoru autorskiego – izolatory WN linia 110KV, który jest w trakcie weryfikacji.
 8. W okresie sprawozdawczym Inżynier zatwierdził:
  • receptę na wykonanie materaca geosyntetycznego z mieszanki kruszywa stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0
  • Hydrauliczne spoiwo drogowe SOLITEX
  • Kabel YAKXS 4×35 mm2 – kolizje nN (oświetlenie drogowe)
  • Żerdź typu E – kolizje SN
  • kolizja wodociągowa Rury PE 100
  • kolizja wodociągowa Rury PCV spienione
  • kolizja wodociągowa Kształtki doczołowe
  • kolizja wodociągowa Taśma w wkładką
  • kolizja wodociągowa Kształtki elektrooporowe
 9. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca prowadził Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, badania archeologiczne, przeglądy przyrodnicze, pomiary geodezyjne wraz z zakładaniem osnowy, a także działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami na plac budowy z dróg publicznych.
 10. Kontynuowano zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu z jednoczesnym przygotowaniem podłoża pod nasyp. Wykonawca rozpoczął również wykonanie warstw nasypów oraz wykopów.
 11. Gromadzono materiały oraz kruszywa niezbędne do realizacji inwestycji.
 12. Na dzień 31.12.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 72,6 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

Postęp prac (listopad 2021)

W miesiącu listopadzie wykonane zostały następujące zadania:

 1. Inżynier prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Techniczna nr 23, Robocza Rada Techniczna nr 21 oraz Rada Budowy nr 2 (08.11.2021 r.).
 3. W miesiącu sprawozdawczym Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez Laboratorium Inżyniera w zakresie pobrania i badania przydatności materiałów do budowy nasypów.
 4. W miesiącu sprawozdawczym Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego w zakresie:
  • pobrania i badania przydatności materiału do budowy materaca
  • badanie nośności na materacu
  • pobranie i badanie wytrzymałości na ściskanie próbek kruszywa stabilizowanego cementem do budowy materaca
 5. Nie stwierdzono żadnych niezgodności oraz problemów z jakością robót.
 6. Geodeta Konsultanta dokonał pomiarów sprawdzających Osnowy Realizacyjnej oraz pomiaru zerowego i wykonanych odhumusowań pod trasę główną. Odebrano również inwentaryzację istniejącej Osnowy Państwowej.
 7. W związku z uzyskaniem decyzji ZRID przez Wykonawcę, rozpoczął się etap realizacji Robót i tym samym Konsultant rozpoczął dokumentowanie postępu Robót w terenie.
 8. Trwa procedowanie roszczeń.
 9. Wszystkie tomy PZJ zostały zatwierdzone / zatwierdzone warunkowo oraz wszystkie części [51szt.] zostały ostemplowane „do realizacji” oraz przekazane stronom.
 10. W okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził następujące roboty:
  • roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, badania archeologiczne, przeglądy przyrodnicze, pomiary geodezyjne wraz z zakładaniem osnowy, a także działania związane z wjazdami/zjazdami na plac budowy z dróg publicznych,
  • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu z jednoczesnym przygotowaniem podłoża pod nasyp.
  • rozpoczęcie wykonania warstw nasypów oraz wykopów.
  • gromadzenie materiału oraz kruszyw do budowy nasypu.
 11. Na dzień 30.11.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 70, 1 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.
  • 4,06 % zaawansowanie finansowe

Postęp prac (październik 2021)

 1. Inżynier w miesiącu październiku prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Techniczna nr 22 w dniu 11.10.2021 r. oraz Robocza Rada Techniczna nr 20 dnia 25.10.2021 r.
 3. Kontrakt uzyskał decyzję ZRID i w dniu 4 października miało miejsce uroczyste rozpoczęcie robót na odcinku Wschodniej Obwodnicy Wrocławia od ul. Grota-Roweckiego do ul. Buforowej.
 4. Prace projektowe zostały zrealizowane w 100%.
 5. Na kontrakcie procedowane są 23 roszczenia.
 6. W okresie sprawozdawczym Zespół Inżyniera prowadził prace związane z weryfikacją dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę. Uwagi do dokumentacji przekazywane były na bieżąco za pismami.
 7. Wszystkie tomy PZJ zostały zatwierdzone / zatwierdzone warunkowo oraz część [27/51] została ostemplowana „do realizacji” oraz przekazana stronom.
 8. Na dzień 31.10.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
 • 67,6 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
 • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

20 Robocza Rada Techniczna

Robocza Rada Techniczna nr 20 odbyła się w dniu 25.10.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online.

Rada Techniczna nr 22

Rada Techniczna nr 22 odbyła się w dniu 11.10.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online.

Przekazanie Placu Budowy

Dnia 4 października 2021 r.

Zamawiający – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, reprezentowana przez:

 • Panią Barbarę Sumarę-Żuk – Kierownika Projektu
 • Pana Zbigniewa Żarczyńskiego – Kierownika Służby Utrzymaniowej we Wrocławiu,

przekazał prawo dostępu do Placu Budowy Wykonawcy– firmie Budimex S.A., reprezentowanej przez:

 • Pana Krzysztofa Sokołowskiego – Dyrektora Rejonu,
 • Pana Damiana Nowakowskiego – Dyrektora Oddziału,
 • Pana Łukasza Kuzielę – Kierownika Kontraktu
 • Pana Radosława Barana – Kierownika Budowy

przy udziale Nadzoru Inwestorskiego – firmy Lafrentz Polska – reprezentowanej przez:

 • Pana Tadeusza Ponisza – Inżyniera Kontraktu
 • Pana Karola Lubasiewicza – Inspektora Nadzoru/Zastępcę Inżyniera Kontraktu.

Postęp prac (wrzesień 2021)

 1. Data Kamienia Milowego nr 1 zostanie ponownie przesunięta na mocy Aneksu nr 9 (do umowy NI.2720.27.2019 z dnia 29.07.2019 r.), na dzień 30.09.2021r.
 2. Inżynier przekazał zestawienie elementów rozliczeniowych wynagrodzenia Inżyniera nr 15 za etap II (08.2021).
 3. Inżynier w miesiącu wrześniu prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 4. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Techniczna nr 21 w dniu 13.09.2021 r. (konferencja online) oraz Robocza Rada Techniczna nr 19 w dniu 27.09.2021 r. (konferencja online).
 5. Kontrakt jest na etapie projektowania. Nie prowadzono żadnych Robót, a tym samym nie wykonywano badań laboratoryjnych związanych z realizacją Robót.
 6. Na dzień 30.09.2021 r. procedowanych jest 25 roszczeń, z czego 2 zyskały status roszczenia ostatecznego.
 7. W okresie sprawozdawczym przekazano wnioski o zatwierdzenie materiałów:
  • kabel XRUHAKXS 1×240/50
  • rura osłonowa gładkościenna SRS
  • folia kablowa czerwona
  • rura osłonowa gładkościenna dzielona przeznaczona do układania w ziemi
  • folia kablowa niebieska
  • złącza, uziomy bednarka 30×4
  • krawężniki betonowe
  • betonowa kostka brukowa
  • betonowa kostka brukowa ryflowana żółta STOP
  • betonowe obrzeża
  • korytka odwadniające
  • ceramiczne izolatory
  • przewód napowietrzny
  • uchwyt odciągowy
 8. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 30.09.2021 r. wynosi: 3,23 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
 9. Na dzień 30.09.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
 • 93,1 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
 • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

19 Robocza Rada Techniczna

Robocza Rada Techniczna nr 19 odbyła się w dniu 27.09.2021 r. – w sposób zdalny – konferencja online.

Uzyskanie Decyzji ZRID

Dnia 24 września 2021 r. Wykonawca uzyskał ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie określonym jako Kamień Milowy nr 1.

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 15/21

Rada Techniczna nr 21

Rada Techniczna nr 21 odbyła się w dniu 13.09.2021 r. – w sposób zdalny – konferencja online.