Rada Techniczna nr 13

W dniu 11.01.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 13. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.

Postęp prac (grudzień 2020)

W miesiącu grudniu 2020 roku prowadzone były prace:

 1. Inżynier prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. Prowadzono analizę zasadności złożonych na kontrakcie roszczeń. Nadal trwa ich procedowanie.
 3. Wykonawca przedłożył do weryfikacji przez Inżyniera Projekt Wykonawczy – TOM III.1 Odwodnienie drogi
 4. Inżynier dokonał weryfikacji: Projekt Wykonawczy – TOM IV.1 Oświetlenie i zasilanie pompowni i wydał pozytywną opinię.
 5. Wykonawca przedłożył do weryfikacji przez Inżyniera Projekt Wykonawczy – TOM II – Ekrany akustyczne.
 6. Inżynier dokonał weryfikacji: Projekt Wykonawczy – TOM VI – ZIELEŃ i swoją opinię przekazał do Wykonawcy.
 7. Wykonawca przedłożył do Inżyniera celem weryfikacji aktualizację Projektu Wykonawczego – TOM VI – ZIELEŃ.
 8. Inżynier dokonał weryfikacji poszczególnych rozdziałów STWiORB i przekazał do Wykonawcy:
 • STWiORB D-03.05.01 – Zbiorniki retencyjne i infiltracyjne,
 • STWiORB D-04.05.01 – Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami,
 • STWiORB D-04.06.01 – Podbudowa z betonu cementowego,
 • STWiORB D-04.07.01 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa podbudowy.
 • STWiORB D-03.05.01 – Zbiorniki retencyjne i infiltracyjne,
 • STWiORB D-04.05.01 – Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami,
 • STWiORB D-04.06.01 – Podbudowa z betonu cementowego,
 • STWiORB D-04.07.01 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa podbudowy.
 • STWiORB D-03.05.01 – Zbiorniki retencyjne i infiltracyjne,
 • STWiORB D-04.05.01 – Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami,
 • STWiORB D-04.06.01 – Podbudowa z betonu cementowego,
 • STWiORB D-04.07.01 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa podbudowy.
 • STWiORB D-06.01.01 – Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków,
 • STWiORB D-07.02.01 – Oznakowanie pionowe,
 • STWiORB D-07.02.02 – Słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe,
 • STWiORB D-07.03.01 – Urządzenia do regulacji ruchu słupki przeszkodowe (pylony),
 • STWiORB D-07.06.02 – Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów.
 • STWiORB D.07.01.01 – Oznakowanie poziome,
 • STWiORB D.08.01.01 – Krawężniki betonowe,
 • STWiORB D.08.01.02 – Krawężniki i oporniki kamienne,
 • STWiORB D.08.03.01 – Obrzeża betonowe,
 • STWiORB D.08.05.01 – Ścieki przykrawężnikowe z kostki kamiennej.
 • STWiORB D.07.06.01 – Ogrodzenia zbiorników,
 • STWiORB D.07.09.01A – Ekrany akustyczne,
 • STWiORB  D.09.01.01 – Zieleń drogowa.
 • STWiORB D-01.03.01 – Przebudowa napowietrznych linii energetycznych WN i SN,
 • STWiORB D-01.03.02 – Przebudowa kablowych linii energetycznych NN i SN,
 • STWiORB  D-07.07.01 – Oświetlenie dróg.

Na dzień 31.12.2020 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:

 • 61,1 % – czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
 • 89,8 % – czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

10 Robocza Rada Techniczna

W dniu 16.12.2020r. odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 10. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.

Rada Techniczna nr 12

W dniu 08.12.2020r. odbyła się Rada Techniczna nr 12. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.

Postęp prac (listopad 2020)

Szczegółowy opis pracy wykonanych w okresie rozliczeniowym:

 1. Inżynier w miesiącu listopadzie prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. Wykonawca został zobligowany do przedłożenia aktualizacji programu prac projektowych (PPP).
 3. W okresie sprawozdawczym zespół Inżyniera prowadził prace związane z weryfikacją dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę. Uwagi do dokumentacji przekazywane były na bieżąco za pismami.
 4. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 02.11.2020 r. Projekt Wykonawczy – TOM IV.1 Oświetlenie i zasilanie pompowni celem weryfikacji; weryfikacja została dokonana, a odpowiedź przedłożona Wykonawcy.
 5. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 04.11.2020 r. Projekt Wykonawczy – TOM IV.2 Przebudowa kolizji WN celem weryfikacji.
 6. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 03.11.2020 r. Projekt Wykonawczy – TOM IV.3 Przebudowa kolizji SN i NN celem weryfikacji. Weryfikacja został dokonana, a odpowiedź przedłożona Wykonawcy.
 7. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 04.11.2020 r. Projekt Wykonawczy – TOM II – Ekrany akustyczne celem weryfikacji.
 8. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 06.11.2020 r. Wniosek o ZRiD wraz z projektami podziałów. Inżynier dokonał weryfikacji, odpowiedź została przedłożona Wykonawcy.
 9. Inżynier dokonał weryfikacji Projektu Wykonawczego Branża sanitarna
  TOM III.2A Przebudowa gazociągu
  TOM III.2B Przebudowa gazociągu
  TOM III.3 Przebudowa wodociągu i przedłożył do Wykonawcy.
 10. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 19.11.2020 r. Projekt Wykonawczy – TOM VI – ZIELEŃ celem weryfikacji.
 11. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 20.11.2020 r. Projekt Wykonawczy – TOM V – Przebudowa kolizji teletechnicznych. Weryfikacja została dokonana, a odpowiedź przedłożona Wykonawcy.
 12. Inżynier dokonał weryfikacji Projektu Wykonawczego TOM V – Przebudowa kolizji teletechnicznych i przesłał odpowiedź do Wykonawcy.
 13. Inżynier zatwierdził wykaz STWiORB i przekazał do Wykonawcy.
 14. Inżynier w okresie sprawozdawczym dokonał weryfikacji poszczególnych rozdziałów STWiORB:
 • STWiORB D-02.00.00 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
 • STWiORB D-02.01.02 – Wykonanie wykopów,
 • STWiORB D-02.03.01 – Wykonanie nasypów,
 • STWiORB D-M-00.00.00 – Wymagania ogólne,
 • STWiORB D-00.00.01 – Tablice pamiątkowe,
 • STWiORB D-00.00.03 – Stabilizacja pasa drogowego,
 • STWiORB D-01.01.01 – Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 • STWiORB D-01.02.01 – Usunięcie drzew i krzewów,
 • STWiORB D-01.02.01A – Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi,
 • STWiORB D-01.02.02 – Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny,
 • STWiORB D-01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg i ulic,
 • STWiORB D-01.02.05 – Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.
 • STWiORB D-02.01.01C – Wykonanie materaca geosyntetycznego,
 • STWiORB D-03.01.01 – Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych HDPE,
 • STWiORB D-04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
 • STWiORB D-04.02.02 – Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej,
 • STWiORB D-04.03.01 – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
 • STWiORB D-04.04.02 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Na dzień 30.11.2020 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
57,4 % – Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
94,4 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

9 Robocza Rada Techniczna

W dniu 18.11.2020r. odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 9. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.

Rada Techniczna nr 11

W dniu 03.11.2020r. odbyła się Rada Techniczna nr 11. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.

Postęp prac (październik 2020)

W dniu 21.10.2020 Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia niniejsze Specyfikacje Techniczne:

 1. STWiORB D-M-00.00.00 -Wymagania ogólne.
 2. STWiORB D-00.00.01 -Tablice pamiątkowe.
 3. STWiORB D-00.00.03 -Stabilizacja pasa drogowego.
 4. STWiORB D-01.01.01 -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
 5. STWiORB D-01.02.01 -Usunięcie drzew i krzewów.
 6. STWiORB D-01.02.0lA -Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi.
 7. STWiORB D-01.02.02 -Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny.
 8. STWiORB D-01.02.04 -Rozbiórka elementów dróg i ulic.
 9. STWiORB D-01.02.05 -Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

Szczegółowy opis prac wykonanych w okresie rozliczeniowym:

 1. W miesiącu październiku prowadzono analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. Inżynier zamieścił dokumentację fotograficzną z przyszłego placu budowy na stronie internetowej o domenie www.dw-grota-buforowa.pl
 3. Inżynier dokonał weryfikacji aktualizacji Programu dla etapu prac projektowych – rewizja 9 dn. 08.10.2020r. i go zatwierdził.
 4. Zespół Inżyniera prowadził prace związane z weryfikacją dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę. Uwagi do dokumentacji przekazywane były na bieżąco za pismami.
 5. Inżynier przekazał zatwierdzony do realizacji Projekt Geotechniczny TOM VIII.2
 6. Wykonawca przedłożył do Inżyniera Wniosek o ZRiD wraz z projektami podziałów do weryfikacji.
 7. Wykonawca przedłożył do Inżyniera Wzory Dokumentów WOZ / Rejestr obmiarów / wniosek o odbiór robót do weryfikacji.
 8. Przekazany przez Wykonawcę Projekt Budowlany został zweryfikowany przez Inżyniera i zaakceptowany.
 9. Wykonawca przedłożył do Inżyniera Projekty Wykonawcze do zatwierdzenia.

Na dzień 31.10.2020 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
53,9 % – Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi)
88,6 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1

8 Robocza Rada Techniczna

W dniu 27.10.2020r. odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 8. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.

Rada Techniczna nr 10

W dniu 13.10.2020r. odbyła się Rada Techniczna nr 10. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.