Rada Techniczna nr 20

Rada Techniczna nr 20 odbyła się w dniu 09.08.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online.

Postęp prac (lipiec 2021)

 1. W okresie sprawozdawczym zespół Inżyniera prowadził prace związane z weryfikacją dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę.
 2. Wykonawca przekazał w dn. 01.07.2021 Uzupełnienie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych.
 3. Wykonawca przekazał w dn. 30.07.2021 Uzupełnienie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych wraz z tabelą elementów rozliczeniowych. Trwa weryfikacja Inżyniera.
 4. Wykonawca przekazał w dn. 01.07.2021 Uzgodnienie wzoru umowy z Podwykonawcą na dostawę materiału.
 5. Wykonawca przekazał w dn. 06.07.2021 Wniosek o zatwierdzenie wytwórni mieszanek betonowych. Trwa weryfikacja Inżyniera.
 6. Inżynier dokonał weryfikacji kilku wniosków materiałowych.
 7. Wykonawca przekazał 2 zgłoszenia dotyczące projektów umów z firmami podwykonawczymi.
 8. Inżynier dokonał weryfikacji Wniosków o zatwierdzenie PZJ:
  • USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW- wniosek zatwierdzony
  • OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI i – wniosek zatwierdzony
  • ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I LUB DARNINY – wniosek zatwierdzony
  • TABLICE INFORMACYJNE ORAZ PAMIĄTKOWE – wniosek zatwierdzony
  • ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH – wniosek zatwierdzony
  • STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO – wniosek zatwierdzony
 9. W procedowaniu jest 25 roszczeń.
 10. Na dzień 31.07.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 85,9 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 95,8 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.
 11. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 30.07.2021 r. stanowi 3,23 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

17 Robocza Rada Techniczna

Robocza Rada Techniczna nr 17 odbyła się w dniu 26.07.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online.

Rada Techniczna nr 19

W dniu 12.07.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 19 w sposób zdalny – konferencja online.

Postęp prac (czerwiec 2021)

 1. Wykonawca przekazał w dn.07.05.2021 Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych. W trakcie weryfikacji Inżyniera.
 2. Wykonawca przekazał wnioski o zatwierdzenie recept:
  • recepty SMA w dn.13.05.2021. Trwa proces zatwierdzenia
  • mieszanki z BA AC 11 S w dn.13.05.2021. Inżynier po zweryfikowaniu dokumentacji wydal opinię pozytywną warunkowo, która została przesłana w dniu 09.06.2021 r.
  • warstwy wiążącej z BA KR 1-2 w dn.13.05.2021. – Inżynier po zweryfikowaniu dokumentacji wydal opinię pozytywną warunkowo, która została przesłana w dniu 09.06.2021 r.
  • warstwy wiążącej z BA KR 3-7 w dn.13.05.2021. Trwa proces zatwierdzenia recepty.
  • warstwy podbudowy z BA KR 3-7 w dn.13.05.2021. Trwa proces zatwierdzenia recepty.
 3. Wykonawca złożył wnioski o zatwierdzenie materiałów:
  • w dniu 10.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE – KRUSZYWA LRC DO MATERACA GEOSYNTETYCZNEGO – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 10.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE – KRUSZYWO LRC DO BUDOWANIA NASYPÓW – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
  • w dniu 11.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE kształtki elektrooporowe, nawiertki, zawory, kształtki doczołowe z PE 100 SDR17 – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
  • w dniu 11.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE – rury przewodowe PE DN 11 O SDR 17 – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 15.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE rury przewodowe, kształtki 355,6 x 8,8mm, 355,6 x 10,0mm nr 0015/MAT/S – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 15.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE rury osłonowe, kształtki 508,0 x 8,8mm – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 15.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE łuki gięte 355,6 x 10,0mm – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 15.06.2021 r. przedłożył WNIOSEK O ZATWIERDZENIE izolacja Protego! – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 15.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE izolacja rur – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.\
 4. Wykonawca przedłożył wnioski o zatwierdzenie PZJ:
  • w dniu 25.06.2021 r. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ PAMIĄTKOWE. W oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
  • w dniu 25.06.2021 r. STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO. W oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 25.06.2021 r. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. W oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 25.06.2021 r. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW. W oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
  • w dniu 25.06.2021 r. OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI. W oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
  • w dniu 25.06.2021 r. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I_LUB DARNINY. W oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
 5. Wykonawca przekazał prośbę o zatwierdzenie Laboratorium Wykonawcy – MMA. W oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
 6. Na dzień 30.06.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 82,3 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 96,3 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.
 7. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 30.06.2021 r. wynosi 3,23 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej .

Rada Techniczna nr 18

W dniu 14.06.2021 odbyła się Rada Techniczna nr 18 w sposób zdalny – konferencja online.

Postęp prac (maj 2021)

 1. Inżynier przekazał zestawienie elementów rozliczeniowych wynagrodzenia Inżyniera nr 11 za etap II (04.2021).
 2. Inżynier w miesiącu maju prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 3. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Techniczna nr 17 w dniu 04.05.2021 r. oraz Robocza Rada Techniczna nr 15 w dniu 01.06.2021 r. – w sposób zdalny – konferencja online.
 4. Kontrakt jest na etapie projektowania. Nie prowadzono żadnych Robót, a tym samym nie wykonywano badań laboratoryjnych związanych z realizacją Robót.
 5. Na dzień 31 maja 2021 r. występują 24 roszczenia, z czego trzy zostały uznane, a 21 roszczeń jest na etapie procedowania.
 6. W okresie sprawozdawczym Wykonawca przedłożył rewizję PPP.
 7. Wykonawca przekazał Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych, który jest w trakcie weryfikacji Inżyniera.
 8. Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie: Rury osłonowe z dn.13.05.2021, który został zaakceptowany przez Inżyniera i przekazany w dn. 24.05.2021 r.
 9. Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie Recepty SMA z dn.13.05.2021 – trwa procedowanie akceptacji przez Inżyniera.
 10. Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie Recepty dla mieszanki z BA AC 11 S z dn.13.05.2021 – trwa procedowanie akceptacji przez Inżyniera.
 11. Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie warstwy wiążącej z BA KR 1-2 z dn.13.05.2021 – trwa procedowanie akceptacji przez Inżyniera.
 12. Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie warstwy wiążącej z BA KR 3-7 z dn.13.05.2021 – trwa procedowanie akceptacji przez Inżyniera
 13. Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie warstwy wiążącej z BA KR 3-7 PMB z dn.13.05.2021 – trwa procedowanie akceptacji przez Inżyniera
 14. Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie warstwy podbudowy z BA KR 3-7 z dn.13.05.2021- trwa procedowanie akceptacji przez Inżyniera.
 15. Wykonawca przekazał prośbę o zatwierdzenie Laboratorium Wykonawcy – MMA – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
 16. PZJ ogólny został zaakceptowany przez Inżyniera.
 17. Inżynier przekazał pismo zatwierdzające Laboratorium grupa LBT LABORATORIUM ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI wraz z Protokołem z przeglądu.
 18. Inżynier przekazał pismo zatwierdzające Laboratorium Wykonawcy oraz weryfikację PZJ.
 19. Inżynier zatwierdził „do realizacji” poszczególne rozdziały PW
  • Tom II Ekrany akustyczne
  • Tom III.1 Odwodnienie
  • Tom III.2A Przebudowa gazociągu PSG
  • Tom III.2B Przebudowa gazociągu GAZ-SYSTEM
  • Tom III.3 Przebudowa wodociągu
  • Tom IV.1 Oświetlenie i zasilanie pompowni
  • Tom IV.2 Likwidacja kolizji WN
  • Tom IV.3 Likwidacja kolizji SN i NN
  • Tom V Likwidacja kolizji telekomunikacyjnych
  • TOM VI Zieleń
  • TOM XI Przedmiar Robót
 20. Wszystkie Tomy STWiORB zostały zatwierdzone lub warunkowo zatwierdzone przez Inżyniera.
 21. Na dzień 31.05.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 78,8 % – Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi)
  • 97,0 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1
 22. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 31.05.2021 r. wynosi 3,23 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 23. PROCENTOWE ZAAWANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT – ETAP PRAC PROJEKTOWYCH
  • Geologia (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego – 100%
  • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości – 90%
  • Mapa sytuacyjno -wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów – 90%
  • Operat Wodnoprawny dla uzyskania Pozwolenia Wodnoprawnego – 100%
  • Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi – 90%
  • Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne – 80%

16 Robocza Rada Techniczna

W dniu 1.06.2021 r. odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 16 – w sposób zdalny – konferencja online.

15 Robocza Rada Techniczna

W dniu 1 czerwca odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 15, w sposób zdalny – konferencja online.

Postęp prac (kwiecień 2021)

 1. Inżynier przekazał zestawienie elementów rozliczeniowych wynagrodzenia Inżyniera nr 10 za etap II (03.2021).
 2. Inżynier w miesiącu kwietniu prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 3. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Techniczna nr 16 w dniu 06.04.2021 r. oraz Robocza Rada Techniczna nr 14 w dniu 27.04.2021 r. – w sposób zdalny – konferencja online.
 4. Kontrakt jest na etapie projektowania. Nie prowadzono żadnych Robót, a tym samym nie wykonywano badań laboratoryjnych związanych z realizacją Robót.
 5. Na dzień 30 kwietnia 2021 r. występują 23 roszczenia, z czego dwa zostały uznane, a 21 roszczeń jest na etapie procedowania.
 6. W okresie sprawozdawczym Wykonawca przedłożył PPP rev. 12.
 7. Inżynier dokonał pozytywnej weryfikacji -Projekt Wykonawczy -TOM II Ekrany akustyczne.
 8. Inżynier dokonał pozytywnej weryfikacji -Projekt Wykonawczy -TOM XI Przedmiar Robót.
 9. Inżynier dokonał pozytywnej weryfikacji -Projekt Wykonawczy -TOM I Drogi i Przepusty.
 10. Inżynier zatwierdził „do realizacji” poszczególne rozdziały PW:
  • Tom II Ekrany akustyczne
  • Tom III.1 Odwodnienie
  • Tom III.2A Przebudowa gazociągu PSG
  • Tom III.2B Przebudowa gazociągu GAZ-SYSTEM
  • Tom III.3 Przebudowa wodociągu
  • Tom IV.1 Oświetlenie i zasilanie pompowni
  • Tom IV.2 Likwidacja kolizji WN
  • Tom IV.3 Likwidacja kolizji SN i NN
  • Tom V Likwidacja kolizji telekomunikacyjnych
  • TOM VI Zieleń
 11. Inżynier w okresie sprawozdawczym dokonał weryfikacji poszczególnych rozdziałów STWiORB:
  • D-06.01 .01 -Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków.
  • D-07.02.01 – Oznakowanie pionowe,
  • D-07.02.02 -Słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe,
  • D-07.03.01 -Urządzenia do regulacji ruchu słupki przeszkodowe (pylony),
  • D- 07.06.02 -Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów
  • D-06.03.01 -Pobocza z kruszywa,
  • D-05.03.01 -Nawierzchnia z kostki kamiennej,
  • D- 05.03.26g -Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą,
  • D-05.03.0SA – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca,
  • D-05.03.13 – Nawierzchnia z mieszanki grysowa-mastyksowej (SMA),
  • D-05.03.13A -Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna,
  • D-05.03.23 -Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
  • D.07 .01 .01 -Oznakowanie poziome,
  • D.08.01.01 -Krawężniki betonowe,
  • D.08.01.02 -Krawężniki i oporniki kamienne,
  • D.08.03.01 -Obrzeża betonowe,
  • D.08.05.01 -Ścieki przykrawężnikowe z kostki kamiennej
  • D.07.06.01 -Ogrodzenia zbiorników
  • 07.09.01A -Ekrany akustyczne
  • D-03.03.01 -Sączki podłużne,
  • D-06.01.01A -Korytka odwadniające
  • D.01 .03.04 -Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych,
  • D.01 .03.05 -Przebudowa sieci wodociągowych,
  • D-01.03.06 Przebudowa sieci gazowych,
  • D-01 .03.01 -Przebudowa napowietrznych linii energetycznych WN i SN,
  • D-01.03.02 -Przebudowa kablowych linii energetycznych NN i SN,
  • D-07.07.01 -Oświetlenie dróg
 12. Na dzień 30.04.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 75, 1 % -Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi)
  • 97, 7 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1
 13. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 30.04.2021 r. wynosi 3,23 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.