Przekazanie Placu Budowy

Dnia 4 października 2021 r.

Zamawiający – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, reprezentowana przez:

 • Panią Barbarę Sumarę-Żuk – Kierownika Projektu
 • Pana Zbigniewa Żarczyńskiego – Kierownika Służby Utrzymaniowej we Wrocławiu,

przekazał prawo dostępu do Placu Budowy Wykonawcy– firmie Budimex S.A., reprezentowanej przez:

 • Pana Krzysztofa Sokołowskiego – Dyrektora Rejonu,
 • Pana Damiana Nowakowskiego – Dyrektora Oddziału,
 • Pana Łukasza Kuzielę – Kierownika Kontraktu
 • Pana Radosława Barana – Kierownika Budowy

przy udziale Nadzoru Inwestorskiego – firmy Lafrentz Polska – reprezentowanej przez:

 • Pana Tadeusza Ponisza – Inżyniera Kontraktu
 • Pana Karola Lubasiewicza – Inspektora Nadzoru/Zastępcę Inżyniera Kontraktu.

Informacja o postępie robót w danym miesiącu

 1. Data Kamienia Milowego nr 1 zostanie ponownie przesunięta na mocy Aneksu nr 9 (do umowy NI.2720.27.2019 z dnia 29.07.2019 r.), na dzień 30.09.2021r.
 2. Inżynier przekazał zestawienie elementów rozliczeniowych wynagrodzenia Inżyniera nr 15 za etap II (08.2021).
 3. Inżynier w miesiącu wrześniu prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 4. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Techniczna nr 21 w dniu 13.09.2021 r. (konferencja online) oraz Robocza Rada Techniczna nr 19 w dniu 27.09.2021 r. (konferencja online).
 5. Kontrakt jest na etapie projektowania. Nie prowadzono żadnych Robót, a tym samym nie wykonywano badań laboratoryjnych związanych z realizacją Robót.
 6. Na dzień 30.09.2021 r. procedowanych jest 25 roszczeń, z czego 2 zyskały status roszczenia ostatecznego.
 7. W okresie sprawozdawczym przekazano wnioski o zatwierdzenie materiałów:
  • kabel XRUHAKXS 1×240/50
  • rura osłonowa gładkościenna SRS
  • folia kablowa czerwona
  • rura osłonowa gładkościenna dzielona przeznaczona do układania w ziemi
  • folia kablowa niebieska
  • złącza, uziomy bednarka 30×4
  • krawężniki betonowe
  • betonowa kostka brukowa
  • betonowa kostka brukowa ryflowana żółta STOP
  • betonowe obrzeża
  • korytka odwadniające
  • ceramiczne izolatory
  • przewód napowietrzny
  • uchwyt odciągowy
 8. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 30.09.2021 r. wynosi: 3,23 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
 9. Na dzień 30.09.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
 • 93,1 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
 • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

Informacja o Roboczej Radzie Technicznej

Robocza Rada Techniczna nr 19 odbyła się w dniu 27.09.2021 r. – w sposób zdalny – konferencja online.

Uzyskanie Decyzji ZRID

Dnia 24 września 2021 r. Wykonawca uzyskał ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie określonym jako Kamień Milowy nr 1.

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 15/21

Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 21 odbyła się w dniu 13.09.2021 r. – w sposób zdalny – konferencja online.

Informacja o Radzie Technicznej

Robocza Rada Techniczna nr 18 odbyła się w dniu 30.08.2021 – w sposób zdalny – konferencja online.

Informacja o postępie robót w danym miesiącu

 1. Data Kamienia Milowego nr 1 została przesunięta na mocy Aneksu nr 8 (do umowy NI.2720.27.2019 z dnia 29.07.2019 r.), na dzień dzisiejszy data Kamienia Milowego nr 1 to 01.09.2021r.
 2. Inżynier w miesiącu sierpniu prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 3. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Techniczna nr 20 w dniu 09.08.2021 r. (konferencja online) oraz Robocza Rada Techniczna nr 18 w dniu 30.08.2021 r. (konferencja online).
 4. Kontrakt jest na etapie projektowania. Nie zlecono na tym etapie żadnych badań kontrolnych.
 5. Na koniec sierpnia procedowanych jest 25 roszczeń, z czego 2 zyskały status roszczenia ostatecznego.
 6. Wykonawca przekazał z dn. 18.08.2021 Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych.
 7. Inżynier zatwierdził Wnioski materiałowe branży sanitarnej.
 8. Inżynier prowadzi weryfikację wniosków o zatwierdzenie PZJ.
 9. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 31.08.2021 r. wynosi: 3,23 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 10. Na dzień 31.08.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
 • 89,6 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
 • 95,6 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

PROCENTOWE ZAAWANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT – ETAP PRAC PROJEKTOWYCH

 • Geologia (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego:   100%
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości
  i z czasowym korzystaniem nieruchomości: 95%
 • Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów: 95%
 • Operat Wodnoprawny dla uzyskania Pozwolenia Wodnoprawnego: 100%
 • Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi: 95%
 • Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne: 95%

Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 20 odbyła się w dniu 09.08.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online.

Informacja o postępie robót w danym miesiącu

 1. W okresie sprawozdawczym zespół Inżyniera prowadził prace związane z weryfikacją dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę.
 2. Wykonawca przekazał w dn. 01.07.2021 Uzupełnienie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych.
 3. Wykonawca przekazał w dn. 30.07.2021 Uzupełnienie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych wraz z tabelą elementów rozliczeniowych. Trwa weryfikacja Inżyniera.
 4. Wykonawca przekazał w dn. 01.07.2021 Uzgodnienie wzoru umowy z Podwykonawcą na dostawę materiału.
 5. Wykonawca przekazał w dn. 06.07.2021 Wniosek o zatwierdzenie wytwórni mieszanek betonowych. Trwa weryfikacja Inżyniera.
 6. Inżynier dokonał weryfikacji kilku wniosków materiałowych.
 7. Wykonawca przekazał 2 zgłoszenia dotyczące projektów umów z firmami podwykonawczymi.
 8. Inżynier dokonał weryfikacji Wniosków o zatwierdzenie PZJ:
  • USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW- wniosek zatwierdzony
  • OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI i – wniosek zatwierdzony
  • ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I LUB DARNINY – wniosek zatwierdzony
  • TABLICE INFORMACYJNE ORAZ PAMIĄTKOWE – wniosek zatwierdzony
  • ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH – wniosek zatwierdzony
  • STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO – wniosek zatwierdzony
 9. W procedowaniu jest 25 roszczeń.
 10. Na dzień 31.07.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 85,9 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 95,8 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.
 11. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 30.07.2021 r. stanowi 3,23 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Informacja o Radzie Technicznej

Robocza Rada Techniczna nr 17 odbyła się w dniu 26.07.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online.