Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 7 odbyła się w dniu 23.05.2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.

Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 8 odbyła się w dniu 09.05.2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.

Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp prac na dzień 30 kwietnia 2022r.:

 1. Inżynier w kwietniu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. Inżynier w kwietniu zlecił wykonanie badań kontrolnych przez Laboratorium Inżyniera
  w zakresie kontroli – oświetlenia drogowego oraz badania przydatności materiałów do budowy nasypów.
 3. W miesiącu sprawozdawczym nie wystąpiły niezgodności i problemy z jakością robót. Nie było też konieczności wykonywania działań naprawczych.
 4. W minionym okresie, w związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 5. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 35 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 6. W okresie sprawozdawczym wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – mieszanka nasion traw,
  • materiału – taśma dylatacyjna,
  • materiału – Wpust uliczny Niagara,
  • materiału – Zwieńczenie studzienki włazowej klasy D400 z żeliwa szarego,
  • materiału – Zwieńczenie studzienki włazowej klasy C250 z żeliwa szarego,
  • materiału – Wpust ściekowy ECODRAIN D400,
  • materiału – rura DZ315PEHD PE 100 SDR17,6,
  • materiału – Kształtki PE,
  • materiału – warstwa mrozoochronna,
  • materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B3 ZM,
  • materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM,
  • materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B10 ZM/R,
  • materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B3 ZM – BITUNOVA,
  • materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM – BITUNOVA,
  • materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B10 ZM/R – BITUNOVA,
  • sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy C1,5/2,0,
  • sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy C0,4/0,5,
  • karta nadzoru autorskiego – podłączenie kanału deszczowego.
 7. W kwietniu 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • receptę – mieszanka SMA,
  • receptę – w. wiążąca BA AC 16W KR 3-7,
  • receptę – BA AC 16W PMB KR 3-7 nr SBT/04/04/19/A,
  • receptę – w. podbudowy z BA AC 22P,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – mieszanka nasion traw Autostrada Speed Grass,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – mieszanka nasion traw,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Wpust uliczny Niagara,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Zwieńczenie studzienki włazowej klasy D400
   z żeliwa szarego,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Zwieńczenie studzienki włazowej klasy C250 z żeliwa szarego.
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Wpust ściekowy ECODRAIN D400,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – rura DZ315PEHD PE 100 SDR17,6,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Kształtki PE,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – taśma dylatacyjna,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B10 ZM/R
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B3 ZM,
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – warstwa mrozoochronna,
  • kartę nadzoru autorskiego – Zmiana niwelety drogi serwisowej S-1,
  • kartę nadzoru autorskiego – podłączenie kanału deszczowego,
  • sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy C1,5/2,0,
  • sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy C0,4/0,5.
 8. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 9. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami na plac budowy z dróg publicznych, objętymi wprowadzonymi TOR.
 10. W okresie rozliczeniowym Wykonawca kontynuował wykonanie uprzednio rozpoczętych asortymentów tj. roboty przygotowawcze – odhumusowanie, przygotowanie podłoży pod nasyp (w tym osuszanie), a także w wykopie, realizację materaca geosyntetycznego, wykonanie przepustów kołowych, ustawianie oporników
  z obrzeży chodnikowych dla zakresu pieszo – rowerowego. Jednocześnie Wykonawca kontynuuje gromadzenie materiałów, w tym kruszyw do budowy nasypu, a także galanterii drogowej (krawężniki betonowe i kamienne, obrzeża chodnikowe, kostka betonowa i kostki kamienne).
 11. Wykonawca przystąpił do wykonania ułożenia krawężników kamiennych na pierścieniach rond, ustawiania oporników z krawężników betonowych dla wysp kanalizujących wraz ze ściekiem przy krawężnikowym.
 12. Rozpoczęto roboty wykończeniowe (na możliwych zakresach) polegające na wyprofilowaniu skarp i przeciw skarp wykopów wraz z zahumusowaniem. .Wszystkie roboty prowadzone były pod nadzorem i w porozumieniu z Inspektorami Konsultanta.
 13. Na dzień 30.04.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 82,5 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 6 odbyła się w dniu 25.04.2022 r. w sposób zdalny – konferencja online.

Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 7 odbyła się w dniu 11.04.2022 r. w sposób zdalny – konferencja online.

Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp prac na dzień 31 marca 2022r.:

 1. Inżynier w marcu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. Inżynier w marcu zlecił wykonanie badań kontrolnych przez Laboratorium Inżyniera w zakresie kontroli – zagęszczenia zasypek sieci gazowej G-2.
 3. W miesiącu sprawozdawczym nie wystąpiły niezgodności i problemy z jakością robót. Nie było też konieczności wykonywania działań naprawczych.
 4. W minionym okresie, w związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 5. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 35 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 6. W okresie sprawozdawczym wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – mieszkanka 1:1 (hałda Siechnice + piasek Grzyb),\
  • materiału – materiał do wbudowania w nasyp,
  • materiału – narzut kamienny 80_150 (zbiorniki),
  • materiału – piasek gruby 0_63 (zbiorniki),
  • materiału – mieszanka nasion traw,
  • materiału – mieszanka nasion traw „Autostrada III”,
  • materiału – piasek kopalnia pełcznica,
  • materiału – mieszanka nasion traw autostrada speed grass,
  • recepty – mieszanka sma,
  • recepty – w. wiążąca ba ac 16w kr 3-7,
  • recepty – recepta ba ac 16w pmb kr 3-7 nr sbt/04/04/19/a,
  • recepty – w. podbudowy z ba ac 22P,
  • karta nadzoru autorskiego – słupy oświetleniowe – dodatkowa powłoka malarska,
  • karta nadzoru autorskiego – zmiana niwelety drogi serwisowe  s-1.
 7. W marcu 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – kabel oświetleniowy yakxs 4×25
  • wniosek o zatwierdzenie materiału mieszkanka 1:1 (hałda siechnice + piasek grzyb)
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – materiał do wbudowania w nasyp
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – narzut kamienny 80_150 (zbiorniki)
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – piasek gruby 0_63 (zbiorniki)
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – mieszanka nasion traw
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – mieszanka nasion traw „autostrada III”
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – piasek kopalnia Pełcznica
  • kartę nadzoru autorskiego KNA- wodociąg – rondo ul. Żernicka
  • kartę nadzoru autorskiego – słupy oświetleniowe – dodatkowa powłoka malarska.
 8. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 9. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami na plac budowy z dróg publicznych, objętymi wprowadzonymi TOR.
 10. Prowadzono roboty przygotowujące podłoże pod nasyp. Wykonawca kontynuował wykonanie warstw nasypów oraz wykopy. Jednocześnie Wykonawca kontynuuje gromadzenie materiałów, w tym kruszyw do budowy nasypu, a także galanterii drogowej (krawężniki, obrzeża chodnikowe, kostka betonowa). Wykonawca kontynuował realizację materaca geosyntetycznego. Kontynuowano prace przy wykonaniu przepustów kołowych. Wykonawca przystąpił do wykonania oporników z obrzeży chodnikowych dla zakresu ciągu pieszo – rowerowego. Wszystkie roboty prowadzone były pod nadzorem i w porozumieniu z Inspektorami Konsultanta.
 11. Na dzień 31.03.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 80,0 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 5 odbyła się w dniu 28.03.2022 r. w sposób zdalny – konferencja online.

Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 6 odbyła się w dniu 14.03.2022 r. w sposób zdalny – konferencja online.

Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp prac na dzień 28 lutego 2022 r.:

 1. Inżynier w miesiącu lutym 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W miesiącu sprawozdawczym Inżynier z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe nie zlecał wykonywania badań kontrolnych.
 3. W miesiącu sprawozdawczym nie wystąpiły niezgodności i problemy z jakością robót. Nie było też konieczności wykonywania działań naprawczych.
 4. W minionym okresie, w związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 5. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 31 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 6. W okresie sprawozdawczym wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • Materiału – – Dwutaśmowy system DENSOLEN – AS39P/ R20 HT w klasie C50 – Izolacja ATAGOR DENSO GAZ SYSTEM
  • Materiału – Opaska termokurczliwa – Izolacja  ATAGOR Opaski GAZ SYSTEM
  • Materiału – Słupek oznaczeniowy SO – Słupki PTS RABKA
  • Materiału – Taśma oznacznikowa żółta – Taśma PTS RABKA
  • Materiału – Synetetyczna masa izolująca (wypełniająca) –  Izolacja  ATAGOR wypełnienie GAZ SYSTEM
  • Materiału – Słupy stożkowe o przekroju ośmiokątnym MABO 7/60/3p
  • Materiału – Fundament pod słupy oświetleniowe F-120/35
  • Recepta – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C0,4/0,5MPa
  • Recepta – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0MPa
  • Materiału – Kostka granitowa łupana 18/20
  • Materiału – Podsypka cementowo piaskowa 1:4
  • Materiału – Beton C8/10
  • Recepta – Stabilizacja C1,5/2,5 – Kostka granitowa łupana 18/20
  • Materiału – Beton C12/15
  • Materiału – Beton C16/20
  • Materiału – Podsypka 1:4
  • Recepty – Stabilizacja C1,5/2,0
  • KNA – wodociąg – rondo ul. Żernicka
  • Materiału – Płozy dystansowe EUROSPACER MIDI 41 mm
  • Materiału – Kabel oświetleniowy YAKXS 4×25
 1. W miesiącu lutym 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Materiał – Uszczelki zaciskowe, skręcane do rur HDPE 40- ZAZ 40
  • Materiał – Kabel XzTKMXpw
  • Materiału – Złączka ZR110 do rur RHDPE 110/6,3
  • Materiału – Dwutaśmowy system DENSOLEN – AS39P/ R20 HT w klasie C50 – Izolacja ATAGOR DENSO GAZ SYSTEM
  • Materiału – Opaska termokurczliwa – Izolacja  ATAGOR Opaski GAZ SYSTEM
  • Materiału – Słupek oznaczeniowy SO – Słupki PTS RABKA
  • Materiału – Taśma oznacznikowa żółta – Taśma PTS RABKA
  • Materiału – Synetetyczna masa izolująca (wypełniająca) –  Izolacja  ATAGOR wypełnienie GAZ SYSTEM
  • Materiału – Słupy stożkowe o przekroju ośmiokątnym MABO 7/60/3p
  • Materiału – Fundament pod słupy oświetleniowe F-120/35
  • Materiału – Podsypka cementowo piskowa 1:4
  • Materiału – Beton C8/10
  • Materiału – Kostka granitowa łupana 18/20
  • Materiału – Beton C12/15
  • Materiału – Beton C16/20
  • Materiału – Podsypka 1:4
  • Materiału – Płozy dystansowe EUROSPACER MIDI 41 mm
  • Recepta – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C0,4/0,5MPa
  • Recepta – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0MPa
  • Recepta – Stabilizacja C1,5/2,5
  • Recepta – Stabilizacja C1,5/2,0
 1. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, badania archeologiczne, przeglądy przyrodnicze, pomiary geodezyjne wraz z zakładaniem osnowy.
 2. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami na plac budowy z dróg publicznych, objętymi wprowadzonymi TOR.
 3. Kontynuowano zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu z jednoczesnym przygotowaniem podłoża pod nasyp. Wykonawca kontynuował wykonanie wykopów, nasypów oraz realizację materaca geosyntetycznego. Wszystkie roboty prowadzone były pod nadzorem i w porozumieniu z ekspertami Konsultanta.
 4. Na placu składowym na terenie budowy gromadzono materiały oraz kruszywa niezbędne do realizacji inwestycji.
 5. Na dzień 28.02.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 77,5 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 4 odbyła się w dniu 28.02.2022 r. w sposób zdalny – konferencja online.