Postęp prac (październik 2020)

W dniu 21.10.2020 Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia niniejsze Specyfikacje Techniczne:

 1. STWiORB D-M-00.00.00 -Wymagania ogólne.
 2. STWiORB D-00.00.01 -Tablice pamiątkowe.
 3. STWiORB D-00.00.03 -Stabilizacja pasa drogowego.
 4. STWiORB D-01.01.01 -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
 5. STWiORB D-01.02.01 -Usunięcie drzew i krzewów.
 6. STWiORB D-01.02.0lA -Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi.
 7. STWiORB D-01.02.02 -Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny.
 8. STWiORB D-01.02.04 -Rozbiórka elementów dróg i ulic.
 9. STWiORB D-01.02.05 -Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

Szczegółowy opis prac wykonanych w okresie rozliczeniowym:

 1. W miesiącu październiku prowadzono analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. Inżynier zamieścił dokumentację fotograficzną z przyszłego placu budowy na stronie internetowej o domenie www.dw-grota-buforowa.pl
 3. Inżynier dokonał weryfikacji aktualizacji Programu dla etapu prac projektowych – rewizja 9 dn. 08.10.2020r. i go zatwierdził.
 4. Zespół Inżyniera prowadził prace związane z weryfikacją dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę. Uwagi do dokumentacji przekazywane były na bieżąco za pismami.
 5. Inżynier przekazał zatwierdzony do realizacji Projekt Geotechniczny TOM VIII.2
 6. Wykonawca przedłożył do Inżyniera Wniosek o ZRiD wraz z projektami podziałów do weryfikacji.
 7. Wykonawca przedłożył do Inżyniera Wzory Dokumentów WOZ / Rejestr obmiarów / wniosek o odbiór robót do weryfikacji.
 8. Przekazany przez Wykonawcę Projekt Budowlany został zweryfikowany przez Inżyniera i zaakceptowany.
 9. Wykonawca przedłożył do Inżyniera Projekty Wykonawcze do zatwierdzenia.

Na dzień 31.10.2020 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
53,9 % – Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi)
88,6 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1

8 Robocza Rada Techniczna

W dniu 27.10.2020r. odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 8. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.

Rada Techniczna nr 10

W dniu 13.10.2020r. odbyła się Rada Techniczna nr 10. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.

Postęp prac (wrzesień 2020)

Data Kamienia Milowego nr 1 została przesunięta na mocy Aneksu z dnia 29.09.2020r. o 3 miesiące, na dzień dzisiejszy data Kamienia Milowego nr 1 to 29.12.2020 r.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła do Inżyniera aktualizacja Programu dla etapu prac projektowych – rewizja 9 dn. 30.09.2020r.

Sprawozdanie Weryfikatorów:

 1. Zespół Inżyniera prowadził prace związane z weryfikacją dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę. Uwagi do dokumentacji przekazywane były na bieżąco za pismami.
 2. Inżynier wydał pozytywną opinię dotyczącą Operatu Wodnoprawnego z drobnymi uwagami.
 3. Inżynier dokonał weryfikacji Projektu Geotechnicznego i wydał pozytywną opinię. Opracowanie jest kompletne i po drobnych korektach literówek może stanowić materiał wyjściowy do wykonania kolejnych faz projektowych.
 4. Inżynier dokonał weryfikacji Spisu teczek Dokumentacji i wydał pozytywną opinię.
 5. Nadal trwa procedowanie dokumentacji dotyczącej Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
 6. Nadal trwa procedowanie dokumentacji dotyczącej Projektu podziałów nieruchomości.
 7. Projekt architektoniczno – budowlany EKRANY AKUSTYCZNE podlega weryfikacji. Wprowadzane są uwagi Inżyniera.
 8. Projekt architektoniczno -budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI SN I NN, został przekazany do zatwierdzenia.
 9. Projekt architektoniczno -budowlany DROGI I PRZEPUSTY został przekazany do zatwierdzenia. 
 10. Projekt architektoniczno -budowlany OŚWIETLENIE został zweryfikowany i wymaga wprowadzenia poprawek.
 11. Projekt architektoniczno -budowlany ZIELEŃ został zweryfikowany przez Inżyniera i wymaga wprowadzenia poprawek.
 12. Tom la -Dokumenty formalno -prawne wymaga wprowadzenia drobnych uwag i może zostać w przedłożony jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 13. Trwają prace nad dokumentacją dotyczącą przebudowy sieci
  teletechnicznej (TOM VI)

Na dzień 30.09.2020 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
50,3 % czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi)
82, 7 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1

7 Robocza Rada Techniczna

W dniu 29.09.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 7.

Posiedzenie Zespołu Oceny Projektów

W dniu 17 września 2020 r. w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów.

Rada Techniczna nr 9

W dniu 08.09.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 9.

Postęp prac (sierpień 2020)

 1. Kamień Milowy nr 1 wyznaczony jest na 14 miesięcy od daty Rozpoczęcia, tj, uzyskanie ostatecznej decyzji ZRiD, złożenie Zamawiającemu projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek.
 2. Inżynier kontraktu jest w trakcie weryfikacji aktualizacji Programu Prac Projektowych, złożoną przez Wykonawcę.
 3. Wykonawca przedłożył, a Inżynier weryfikuje następujące dokumenty: Operat Wodnoprawny, Projekt Geotechniczny, Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, Projekt zagospodarowania terenu w zakresie odprowadzenia wód opadowych, Projekt zagospodarowania terenu w zakresie linii rozgraniczających, Dokumentacja styku odcinków w km 3+614, RDOŚ uzgodnienie projektu NN, Opinia do projektu przyłącza NN, Projekty architektoniczno-budowlane w zakresie: ekranów akustycznych, odwodnienie drogi, likwidacji kolizji gazowych, likwidacji kolizji wodociągowych, likwidacji kolizji WN, likwidacji kolizji SN i NN, dróg i przepustów, oświetlenia, zieleni oraz teletechniki.

Operat Wodnoprawny

 1. Wykonawca przedłożył ponownie za pismem Operat Wodnoprawny uwzględniający uwagi Inżyniera do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonego dokumentu i za pismem dał odpowiedź Wykonawcy, że opracowanie należy poprawić i uzupełnić tak, aby możliwe było wykorzystanie go jako załącznika do wniosku o Pozwolenie Wodnoprawne dla zakresu ujętego i dopuszczonego w DUŚ. Przedłożony dokument nie odpowiada Kontraktowi i jednocześnie zobligował Wykonawcę do ponownego przedłożenia do przeglądu Inżyniera bez zbędnej zwłoki dokumentacji.
 3. Wykonawca przedłożył ponownie za pismem Operat Wodnoprawny uwzględniający uwagi Inżyniera do weryfikacji.

Projekt geotechniczny:

 1. Wykonawca za pismem z dnia 31.07.2020 r. przedłożył dokumentację Projektu Geotechnicznego w ilości zgodnej z PFU i przesłał Inżynierowi do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 05.08.2020 r. Inżynier stwierdził, iż opracowanie nie spełnia wymogów odnośnie zakresu i formy dla Projektu Geotechnicznego z warunkami zamówienia (SIWZ) i PFU.
 3. Wykonawca za pismem z dnia 12.08.2020 r. przedłożył ponownie Dokumentację Projektu Geotechnicznego i przesłał Inżynierowi do kolejnej weryfikacji. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

Mapa Sytuacyjno-Wysokościowa do celów projektowych

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera 31.07.2020 r. Mapę Sytuacyjno – Wysokościową do celów projektowych.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych Dokumentów. Stwierdzono brak kompletności opracowania oraz niezgodności opracowania z SIWZ i PFU. Inżynier poinformował, że po uwzględnieniu uwag zawartych w odpowiedzi, Dokument może zostać zaopiniowany pozytywnie. Dokumentacja jest obecnie w trakcie edycji u Wykonawcy.

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie odprowadzenia wód opadowych z zadania

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 31.07.2020 r. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie odprowadzenia wód opadowych z zadania.
 2. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie linii

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 31.07.2020 r. Projekt zagospodarowania terenu
  w zakresie linii rozgraniczających.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 13.08.2020r. poinformował, że po uwzględnieniu uwag zawartych w odpowiedzi Inżyniera, dokument może zostać zaopiniowany pozytywnie.
 3. Dokumentacja jest obecnie w trakcie edycji u Wykonawcy.

Dokumentację styku odcinków w km 3+614,00 m

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 05.08.2020 r. Dokumentację styku odcinków w km 3+614,00 m

Postanowienie RDOŚ

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 05.08.2020 r. Postanowienie RDOŚ za pismem z dnia 05.08.2020r., wyjaśniające zapis decyzji – konieczność i zakres wykonania koszenia w obrębie potencjalnych siedlisk entomofauny

Opinia do Projektu przyłącza NN

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 21.08.2020 r. Opinia do Projektu przyłącza NN za pismem z dnia 21.08.2020r., w którym Wykonawca poinformował, że nie wnosi uwag dot. przesłanego Projektu linii.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 31.08.2020r. poinformował, że pozytywnie opiniuje wniosek w zakresie Projektu przyłącza NN.

Projekt podziałów nieruchomości

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 26.08.2020 r. Projekt podziałów nieruchomości za pismem z dnia 25.08.2020 r.
 2. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

Projekt architektoniczno – budowlany EKRANY AKUSTYCZNE

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 07.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany EKRANY AKUSTYCZNE za pismem z dnia 07.08.2020r., do weryfikacji.
 2. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

Projekt architektoniczno – budowlany ODWODNIENIE DROGI

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 07.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany ODWODNIENIE DROGI za pismem, do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismemz dnia 28.08.2020r. poinformował, że po uwzględnieniu uwag zawartych w odpowiedzi Inżyniera, dokument może zostać zaopiniowany pozytywnie i po zatwierdzeniu przez ZOPI może stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 3. Dokumentacja jest obecnie w trakcie edycji u Wykonawcy.

Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI GAZOWYCH

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 07.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI GAZOWYCH za pismem z dnia 07.08.2020r., do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 28.08.2020r. poinformował, że po uwzględnieniu uwag zawartych w odpowiedzi Inżyniera, dokument może zostać zaopiniowany pozytywnie i po zatwierdzeniu przez ZOPI może stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 3. Dokumentacja jest obecnie w trakcie edycji u Wykonawcy.

Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI WODOCIĄGOWYCH

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 07.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI WODOCIĄGOWYCH za pismem, do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 28.08.2020r. poinformował, że po uwzględnieniu uwag zawartych w odpowiedzi Inżyniera, dokument może zostać zaopiniowany pozytywnie i po zatwierdzeniu przez ZOPI może stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 3. Dokumentacja jest obecnie w trakcie edycji u Wykonawcy.

Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI WN

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 10.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI WN za pismem nr 087/20/PW/2S5M/GoJ z dnia 07.08.2020r., do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 24.08.2020 r. Inżynier pozytywnie opiniuje przedłożony Dokument Wykonawcy PAB TOM V.2 KOLIZJE WN i informuje, że projekt może zostać przesłany do Zamawiającego w celu prezentacji na posiedzeniu ZOPI.

Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI SN I NN

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 07.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany LIKWIDACJA KOLIZJI SN I NN za pismem z dnia 07.08.2020r., do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 18.08.2020 r. Inżynier stwierdził, iż Projekt nie nadaje się do zatwierdzenia i wymaga wprowadzenia uwag Inżyniera.
 3. Wykonawca za pismem z dnia 25.08.2020 r. przedłożył ponownie dokumentację PAB likwidacja kolizji SN i NN i przesłał Inżynierowi do kolejnej weryfikacji.
 4. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

Projekt architektoniczno – budowlany DROGI I PRZEPUSTY

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 10.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany DROGI I PRZEPUSTY za pismem, do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 17.08.2020 r. Inżynier wydał negatywną opinię i zalecił wprowadzenie korekt uwzględniających wypunktowane w piśmie uwagi.
 3. Wykonawca za pismem z dnia 21.08.2020 r. przedłożył ponownie dokumentację PAB Drogi i Przepusty i przesłał Inżynierowi do kolejnej weryfikacji.
 4. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

Projekt architektoniczno – budowlany OŚWIETLENIE

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 10.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany OŚWIETLENIE za pismem, do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 18.08.2020 r. Inżynier wydał negatywną opinię do PAB – OŚWIETLENIE i zalecił wprowadzenie korekt uwzględniających wypunktowane w ww. piśmie uwagi.
 3. Wykonawca za pismem z dnia 26.08.2020 r. przedłożył ponownie dokumentację PAB OŚWIETLENIE i przesłał Inżynierowi do kolejnej weryfikacji.
 4. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

Projekt architektoniczno – budowlany ZIELEŃ

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 10.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany ZIELEŃ za pismem, do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 17.08.2020 r. Inżynier wydał negatywną opinię i zalecił wprowadzenie korekt uwzględniających wypunktowane w ww. piśmie uwagi.
 3. Dokumentacja jest obecnie w trakcie edycji u Wykonawcy.

Projekt architektoniczno – budowlany TELETECHNIKA

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 11.08.2020 r. Projekt architektoniczno – budowlany TELETECHNIKA za pismem z dnia 11.08.2020r., do weryfikacji.
 2. Inżynier dokonał weryfikacji przedłożonych dokumentów i za pismem z dnia 31.08.2020 r. Inżynier wydał negatywną opinię i zalecił wprowadzenie korekt uwzględniających wypunktowane w piśmie uwagi.
 3. Dokumentacja jest obecnie w trakcie edycji u Wykonawcy.

Tom Ia – Dokumenty formalno – prawne

 1. Wykonawca przedłożył do Inżyniera w dniu 20.08.2020 r. Tom Ia – Dokumenty formalno – prawne za pismem z dnia 20.08.2020r., do weryfikacji.
 2. Dokumentacja Wykonawcy jest obecnie w trakcie weryfikacji przez Inżyniera.

6 Robocza Rada Techniczna

W dniu 25.08.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 6.

Rada Techniczna nr 8

W dniu 12.08.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 8.