Rada Techniczna nr 17

W dniu 04.05.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 17 w sposób zdalny – konferencja online.

14 Robocza Rada Techniczna

Robocza Rada Techniczna nr 14 odbyła się w dniu 27.04.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online.

Procedowanie wniosku ZRID

Nadal trwa procedowanie wniosku o uzyskanie decyzji na Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej – ZRID. Z uwagi na dotychczasowy brak zastrzeżeń do wniosku, Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia Robót przygotowawczych na placu budowy:

 • Został zgłoszony Zespół Saperski,
 • Zgłoszono kandydaturę Archeologa
 • Rozpoczęto rozpoznanie logistyczne możliwości komunikacyjnych.

Rada Techniczna nr 16

W dniu 06.04.2021r. odbyła się Rada Techniczna nr 16. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.

Postęp prac (marzec 2021)

 1. W okresie sprawozdawczym odbyta się Rada Techniczna nr 15 w dniu 09.03.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online oraz Robocza Rada Techniczna nr 13 w dniu 23.03.2021 r. również online.
 2. Kontrakt jest na etapie projektowania. Nie prowadzono żadnych Robót, a tym samym nie wykonywano badań laboratoryjnych związanych z realizacją Robót.
 3. Na dzień 31 marca 2021 r. występują 23 roszczenia, z czego jedno zostało uznane, a 22 roszczenia są na etapie procedowania.
 4. W okresie sprawozdawczym Wykonawca przedłożył PPP rev. 11, która została zweryfikowana przez Inżyniera i zatwierdzona do realizacji.
 5. W okresie sprawozdawczym zespół Inżyniera prowadził prace związane z weryfikacją dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę. Uwagi do dokumentacji przekazywane były na bieżąco za pismami.
 6. Inżynier dokonał pozytywnej weryfikacji Projekt Wykonawczy -TOM V Likwidacja kolizji telekomunikacyjnych.
 7. Wykonawca przedłożył do IK poprawiony Projekt Wykonawczy -TOM II Ekrany akustyczne celem weryfikacji.
 8. Projekt Wykonawczy – TOM I DROGI I PRZEPUSTY jest w trakcie weryfikacji Inżyniera.
 9. Inżynier w okresie sprawozdawczym dokonał pozytywnej weryfikacji poszczególnych rozdziałów STWiORB i przekazał do Wykonawcy:
  • STWiORB D-01 .02.02 -Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny.
  • STWiORB D-M-00.00.00 -Wymagania ogólne,
  • STWiORB D-00.00.01 -Tablice pamiątkowe,
  • STWiORB D-00.00.03 -Stabilizacja pasa drogowego,
  • STWiORB D-01 .01 .01 -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
  • STWiORB D-01.02.01 -Usunięcie drzew i krzewów,
  • STWiORB D-01.02.01A -Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi,
  • STWiORB D- 01.02.04 -Rozbiórka elementów dróg i ulic,
  • STWiORB D-01 .02.05 -Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
  • STWiORB D-02.00.00 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
  • STWiORB D-02.01 .01 – Wykonanie wykopów,
  • STWiORB D-02.03.01 -Wykonanie nasypów,
  • STWiORB D-02.01 .01 C -Wykonanie materaca geosyntetycznego, STWiORB D-03.01 .01 – Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych HDPE,
  • STWiORB D-04.01 .01 -Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
  • STWiORB D-04.02.02 -Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej,
  • STWiORB D-04.03.01 -Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
  • STWiORB D-04.04.02 -Podbudowa z kruszywa Łamanego stabilizowanego mechanicznie
  • STWiORB D-04.05.01 -Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami,
  • STWiORB D-04.06.01 -Podbudowa z betonu cementowego,
  • STWiORB D-04.07.01 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa podbudowy
 10. Wykaz STWiORB przekazanych przez Wykonawcę w miesiącu sprawozdawczym:
  • STWiORB D-04.05.01 -Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami,
  • STWiORB D-04.06.01 -Podbudowa z betonu cementowego,
  • STWiORB D-04.07.01 -Nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa podbudowy
  • STWiORB D-06.01 .01 -Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków,
  • STWiORB D-07.02.01 -Oznakowanie pionowe,
  • STWiORB D- 07.02.02 -Słupki prowadzące,
  • STWiORB D-07.03.01 -Urządzenia do regulacji ruchu słupki przeszkodowe (pylony),
  • STWiORB D-07.06.02 -Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów
  • STWiORB D-05.03.01 – Nawierzchnia z kostki kamiennej,
  • STWiORB D-05.03.26g – Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą,
  • STWiORB D-06.03.01 – Pobocza z kruszywa
  • STWiORB D-07.01 .01 – Oznakowanie poziome,
  • STWiORB D-08.01.01 – Krawężniki betonowe,
  • STWiORB D-08.01.02 – Krawężniki i oporniki kamienne, STWiORB D-08.03.01 – Obrzeża betonowe,
  • STWiORB D-08.05.01 – Ścieki przykrawężnikowe z kostki kamiennej
  • STWiORB D-05.03.0SA – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca,
  • STWiORB D- 05.03.13 – Nawierzchnia z mieszanki grysowa-mastyksowej (SMA),
  • STWiORB D-05.03.13A – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna,
  • STWiORB D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
  • STWiORB D-01 .03.04 – Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych,
  • STWiORB D-01.03.05 – Przebudowa sieci wodociągowej,
  • STWiORB D-01 .03.06 – Przebudowa gazowej
  • STWiORB D-01 .03.01 – Przebudowa napowietrznych linii energetycznych WN i SN,
  • STWiORB D- 01 .03.02 – Przebudowa kablowych linii energetycznych NN i SN,
  • STWiORB D-07.07.01 – Oświetlenie dróg
  • STWiORB D-07.06.01 – Ogrodzenia zbiorników,
  • STWiORB D-07.09.01A – Ekrany akustyczne
  • STWiORB D-03.03.01 – Sączki podłużne,
  • STWiORB D-06.01 .01A – Korytka odwadniające.
 11. Na dzień 31.03.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 71,6 % – Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 98,2 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.
 12. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 31.03.2021 r. wynosi 3,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

13 Robocza Rada Techniczna

W dniu 23.03.2021r. odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 13. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.

Uzupełnienie do wniosku ZRID

W dniu 10.03.2021 r. zostało złożone przedmiotowe uzupełnienie do wniosku ZRID – na wezwanie Urzędu Wojewódzkiego.

Rada Techniczna nr 15

W dniu 09.03.2021r. odbyła się Rada Techniczna nr 15. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.

Postęp prac (luty 2021)

 1. Inżynier prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Techniczna nr 14 w dniu 08.02.2021 r. oraz ustalono termin kolejnej Rady Technicznej nr 15 na dzień 09.03.2021 r.
 3. W okresie sprawozdawczym odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 12 w dniu 22.02.2021 r. oraz ustalono termin kolejnej Roboczej Rady Technicznej nr 13 na dzień 23.03.2021 r.
 4. Na dzień 28 lutego 2021 r. występuje 21 roszczeń, które są na etapie procedowania.
 5. Wykonawca przedłożył poprawiony Projekt Wykonawczy – TOM V Likwidacja kolizji telekomunikacyjnych, który zweryfikowano pozytywnie.
 6. Projekt Wykonawczy – TOM II Ekrany akustyczne jest w trakcie dokonywania poprawek i po ich naniesieniu zostanie przekazany do Inżyniera Kontraktu celem weryfikacji.
 7. Inżynier dokonał pozytywnej weryfikacji Projekt Wykonawczy – TOM III.1 – Odwodnienie drogi.
 8. Projekt Wykonawczy – TOM VI ZIELEŃ został zaakceptowany.
 9. PW Przedmiaru Robót jest weryfikowany przez zespół Inżyniera
 10. Wykonawca przedłożył do IK poprawiony Projekt Wykonawczy – TOM I DROGI I PRZEPUSTY. Trwa weryfikacja.
 11. Projekt Wykonawczy – TOM VIII.2.2 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU został pozytywnie zweryfikowany przez IK.
 12. Wykonawca w dn. 17.02.2021r. przedłożył do IK wniosek o ZRID oraz w dn. 24.02.2021r przedłożył korektę wniosku o ZRID do IK.
 13. Inżynier w okresie sprawozdawczym dokonał weryfikacji poszczególnych rozdziałów STWiORB i przekazał do Wykonawcy za pismami:
  • STWiORB-D-09.01.01 – ZIELEŃ DROGOWA. Opinia pozytywna.
  • STWiORB – D-03.02.01 – KANALIZACJA DESZCZOWA. Opinia pozytywna.
  • STWiORB – D-03.05.01 – ZBIORNIKI RETENCYJNE I INFILTRACYJNE v02. Opinia pozytywna.
 14. Wykaz STWiORB przekazanych przez Wykonawcę w miesiącu sprawozdawczym:
  • D.03.02.01 -KANALIZACJA DESZCZOWA
  • D.03.05.01 -ZBIORNIKI RETENCYJNE I INFILTRACYJNE
  • D.M.00.00.00 –WYMAGANIA OGÓLNE,
  • D.00.00.01 – TABLICE PAMIĄTKOWE,
  • D.00.00.03 – STABILIZACJA PASA DROGOWEGO,
  • D.01.01.01 – ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH,
  • D.01.02.01 – USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW,
  • D.01.02.01A – OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI,
  • D.01.02.02 – ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY,
  • D.01.02.04 – ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC,
  • D.01.02.05 – FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

Na dzień 28.02.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:

 • 68,0 % – Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
 • 93,2 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

12 Robocza Rada Techniczna

W dniu 22.02.2021r. odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 12. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.