Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp prac na dzień 30 listopada 2022r.:

 1. Inżynier w listopadzie 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W listopadzie 2022r.  Inżynier nie zlecał wykonania badań kontrolnych.
 3. W miesiącu sprawozdawczym brak niezgodności i problemów z jakością robót. Brak konieczności wykonywania działań naprawczych.
 4. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 5. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 43 Powiadomienia o Roszczeniu, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 6. W listopadzie 2022r.  wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – Masa termoplastyczna
  • materiału – Masa chemoutwardzalna + kulki
  • materiału – Słupki blokujące
  • materiału – Beton C16_20
  • materiału – Beton C25_30
  • materiału – Beton C16_20 rew. 1,
  • materiału – Wirowy regulator przepływu
  • materiału – Beton C25_30
  • materiału – Azyle drogowe prefabrykowane
  • materiału – Znak U-6 na separatorze
  • materiału – Roundup
  • materiału – Hydrożel
  • materiału – Nawóz
  • materiału – Konstrukcje wsporcze oznakowania drogowego rew.01
 7. W listopadzie 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Beton C16_20 rew. 1
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Konstrukcje wsporcze oznakowania drogowego,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Separator ruchu
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Azyle drogowe prefabrykowane,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Masa chemoutwardzalna + kulki
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupki blokujące,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Beton C25_30,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Wirowy regulator przepływu
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Beton C25_30
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Znak U-6 na separatorze
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Roundup
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Hydrożel
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Nawóz
 1. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 2. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.
 3. W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad wykonania zabruków na terenie budowy, humusowaniem skarp i terenów płaskich, uzupełnieniem wykonania oznakowania poziomego, naprawą uszkodzonych elementów brukarskich, uzupełnieniem oznakowania pionowego, czyszczeniem nawierzchni TG, stabilizacją słupków pasa drogowego oraz granic.
 4. Na dzień 30.11.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 100 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 28 listopada 2022 r. na zapleczu u Wykonawcy odbyła się Rada Techniczna nr 14 .

Informacja o Radzie Budowy

W dniu 14 listopada 2022 r. na zapleczu u Wykonawcy odbyła się Rada Budowy nr 14.

Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 7 listopada 2022 r. na zapleczu u Wykonawcy odbyła się Rada Techniczna nr 13.

Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp prac na dzień 31 października 2022r.:

 1. Inżynier w październiku 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W październiku 2022r.  Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli:
  • odwiertów nawierzchni warstwy ścieralnej SMA;
  • pomiarów równości podłużnej i poprzecznej oraz właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni.
 3. Inżynier przeprowadza badania kontrolne, po otrzymaniu wyników badań przedstawionych przez Wykonawcę.
 4. W miesiącu sprawozdawczym brak niezgodności i problemów z jakością robót. Brak konieczności wykonywania działań naprawczych.
 5. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 6. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 43 Powiadomienia o Roszczeniu, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 7. W październiku 2022r.  wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – separator koalescencyjny MAKOH-B-60/600- 6 DN 500,
  • materiału – Płyty ażurowe 60×40 – gr. 10cm,
  • materiału – Agrowłóknina,
  • materiału – Wzory graficzne tablic,
  • materiału – Podpórka rowerowa,
  • materiału – Beton C16_20 rew. 1,
  • materiału – Stałe znaki pionowe,
  • materiału – Balustrady U-11a,
  • materiału – Słupki krawędziowe,
  • materiału – Pylony,
  • materiału – Konstrukcje wsporcze oznakowania drogowego,
  • materiału – Separator ruchu,
  • Karty Nadzoru Autorskiego – uzupełnienie projektu o kabel przyłączeniowy – oświetlenie ul. Buforowa.
 8. W październiku 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupek graniczny betonowy 40 cm,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Płytka betonowa 13x13x5 – C20/25,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupek pas drogowy 100 cm (10×12),
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Stałe znaki pionowe,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Balustrady U-11a,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupki krawędziowe,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Pylony,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Wpust ściekowy, krawężnikowo-jezdniowy, klasa C250,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupki prowadzące,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Beton C16_20 rew. 1,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Płyty ażurowe 60×40 – gr. 10cm,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Wzory graficzne tablic,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Podpórka rowerowa,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Agrowłóknina,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – separator koalescencyjny MAKOH-B- 60/600-6 DN 500,
  • Kartę Nadzoru Autorskiego – zmiana konstrukcji nawierzchni – zjazdy do zbiorników,
  • Kartę Nadzoru Autorskiego – uzupełnienie projektu o kabel przyłączeniowy – oświetlenie ul. Buforowa.
 9. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 10. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.
 11. W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad frezowaniem nawierzchni, kontynuował prace brukarskie na TG w obrębie ronda, humusowaniem terenów płaskich, układaniem ścieku korytkowego przy zbiorniku Z-7, wykonaniem robót ziemnych na CPR, wykonaniem umocnień rowu z kostki granitowej, wykonaniem podbudowy na CPR, prace wykończeniowe przy przebudowie gazociągu średniego ciśnienia, wykonaniem brewki betonowej, wytrasowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego, zasianiem trawy na pasie rezerwy pod przyszłą jezdnie, montażem słupów oświetleniowych, montażem przepustów – CPR, montażem studni teletechnicznych, stabilizacją słupków pasa drogowego oraz granic, montażem separatora.
 12. Na dzień 31.10.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 97,5 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 12 odbyła się w dniu 24 października 2022 r. na zapleczu u Wykonawcy

Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 13 odbyła się w dniu 10 października 2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.

Informacja o postepie robót w danym miesiącu

Na dzień 30 września 2022r. zrealizowano prace:

1. Inżynier we wrześniu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.

2. We wrześniu 2022r. Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez:

• Laboratorium Inżyniera w zakresie kontroli: – zagęszczenia zasypek oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej;

• Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli odwiertów nawierzchni warstwy podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej SMA (odcinek próbny).

3. Inżynier przeprowadza badania kontrolne, po otrzymaniu wyników badań przedstawionych przez Wykonawcę.

4. W miesiącu sprawozdawczym brak niezgodności i problemów z jakością robót. Brak konieczności wykonywania działań naprawczych.

5. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.

6. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 41 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.

7. We wrześniu 2022r. wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:

• materiału – Słupek graniczny betonowy 40 cm,

• materiału – Płytka betonowa 13x13x5 – C20/25,

• materiału – Słupek pas drogowy 100 cm (10×12) – C20/25,

• materiału – Wpust ściekowy, krawężnikowo – jezdniowy, klasa C250,

• materiału – Stałe znaki pionowe,

• materiału – Balustrady U-11a,

• materiału – Słupki krawędziowe,

• materiału – Pylony,

• materiału – Słupki prowadzące,

• Karty Nadzoru Autorskiego – wpust ściekowy, krawężnikowo – jezdniowy,

• Karty Nadzoru Autorskiego – STWIORB NR D.07.06.01 rew.01,

• Karty Nadzoru Autorskiego – zmiana konstrukcji nawierzchni – zjazdy do zbiorników.

8. We wrześniu 2022r. Inżynier zatwierdził:

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – ogrodzenie zbiornika – siatka

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kruszywo granitowe o ciągłym uziarnieniu 0/200 mm,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Stałe znaki pionowe,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupki prowadzące,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Balustrady U-11a,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupki krawędziowe,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Pylony,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Wpust ściekowy, krawężnikowo-jezdniowy, klasa C250

• Kartę Nadzoru Autorskiego – wpust ściekowy, krawężnikowo-jezdniowy,

• Kartę Nadzoru Autorskiego – STWIORB NR D.07.06.01 rew.01.

9. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.

10. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.

11. W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad humusowaniem terenów płaskich, kontynuował prace brukarskie na TG, wykonywał materac geosyntetyczny na TG. Wykonawca zajmował się koszeniem rowów, wykonywaniem nawierzchni ścieralnej z AC, wykonywaniem podbudowy zasadniczej z AC oraz warstwy wiążącej. Wykonawca zajmował się plantowaniem dna zbiorników Z-6 i Z-7, przebudową gazociągu średniego ciśnienia – rondo ul. Żernicka, montażem przepompowni i montażem podwalin i wypełnienia ekranów oraz umocnieniem skarp rowów kostką granitową.

12. Na dzień 30.09.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:

95,0 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),

100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 26 września 2022 r. na zapleczu Wykonawcy odbyła się Rada Techniczna nr 11 .

Informacja o Radzie Budowy

W dniu 12 września 2022 r. na zapleczu Wykonawcy odbyła się Rada Budowy nr 12.