Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp prac na dzień 31 października 2022r.:

 1. Inżynier w październiku 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W październiku 2022r.  Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli:
  • odwiertów nawierzchni warstwy ścieralnej SMA;
  • pomiarów równości podłużnej i poprzecznej oraz właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni.
 3. Inżynier przeprowadza badania kontrolne, po otrzymaniu wyników badań przedstawionych przez Wykonawcę.
 4. W miesiącu sprawozdawczym brak niezgodności i problemów z jakością robót. Brak konieczności wykonywania działań naprawczych.
 5. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 6. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 43 Powiadomienia o Roszczeniu, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 7. W październiku 2022r.  wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – separator koalescencyjny MAKOH-B-60/600- 6 DN 500,
  • materiału – Płyty ażurowe 60×40 – gr. 10cm,
  • materiału – Agrowłóknina,
  • materiału – Wzory graficzne tablic,
  • materiału – Podpórka rowerowa,
  • materiału – Beton C16_20 rew. 1,
  • materiału – Stałe znaki pionowe,
  • materiału – Balustrady U-11a,
  • materiału – Słupki krawędziowe,
  • materiału – Pylony,
  • materiału – Konstrukcje wsporcze oznakowania drogowego,
  • materiału – Separator ruchu,
  • Karty Nadzoru Autorskiego – uzupełnienie projektu o kabel przyłączeniowy – oświetlenie ul. Buforowa.
 8. W październiku 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupek graniczny betonowy 40 cm,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Płytka betonowa 13x13x5 – C20/25,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupek pas drogowy 100 cm (10×12),
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Stałe znaki pionowe,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Balustrady U-11a,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupki krawędziowe,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Pylony,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Wpust ściekowy, krawężnikowo-jezdniowy, klasa C250,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupki prowadzące,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Beton C16_20 rew. 1,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Płyty ażurowe 60×40 – gr. 10cm,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Wzory graficzne tablic,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Podpórka rowerowa,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Agrowłóknina,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – separator koalescencyjny MAKOH-B- 60/600-6 DN 500,
  • Kartę Nadzoru Autorskiego – zmiana konstrukcji nawierzchni – zjazdy do zbiorników,
  • Kartę Nadzoru Autorskiego – uzupełnienie projektu o kabel przyłączeniowy – oświetlenie ul. Buforowa.
 9. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 10. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.
 11. W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad frezowaniem nawierzchni, kontynuował prace brukarskie na TG w obrębie ronda, humusowaniem terenów płaskich, układaniem ścieku korytkowego przy zbiorniku Z-7, wykonaniem robót ziemnych na CPR, wykonaniem umocnień rowu z kostki granitowej, wykonaniem podbudowy na CPR, prace wykończeniowe przy przebudowie gazociągu średniego ciśnienia, wykonaniem brewki betonowej, wytrasowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego, zasianiem trawy na pasie rezerwy pod przyszłą jezdnie, montażem słupów oświetleniowych, montażem przepustów – CPR, montażem studni teletechnicznych, stabilizacją słupków pasa drogowego oraz granic, montażem separatora.
 12. Na dzień 31.10.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 97,5 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 12 odbyła się w dniu 24 października 2022 r. na zapleczu u Wykonawcy

Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 13 odbyła się w dniu 10 października 2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.

Informacja o postepie robót w danym miesiącu

Na dzień 30 września 2022r. zrealizowano prace:

1. Inżynier we wrześniu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.

2. We wrześniu 2022r. Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez:

• Laboratorium Inżyniera w zakresie kontroli: – zagęszczenia zasypek oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej;

• Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli odwiertów nawierzchni warstwy podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej SMA (odcinek próbny).

3. Inżynier przeprowadza badania kontrolne, po otrzymaniu wyników badań przedstawionych przez Wykonawcę.

4. W miesiącu sprawozdawczym brak niezgodności i problemów z jakością robót. Brak konieczności wykonywania działań naprawczych.

5. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.

6. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 41 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.

7. We wrześniu 2022r. wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:

• materiału – Słupek graniczny betonowy 40 cm,

• materiału – Płytka betonowa 13x13x5 – C20/25,

• materiału – Słupek pas drogowy 100 cm (10×12) – C20/25,

• materiału – Wpust ściekowy, krawężnikowo – jezdniowy, klasa C250,

• materiału – Stałe znaki pionowe,

• materiału – Balustrady U-11a,

• materiału – Słupki krawędziowe,

• materiału – Pylony,

• materiału – Słupki prowadzące,

• Karty Nadzoru Autorskiego – wpust ściekowy, krawężnikowo – jezdniowy,

• Karty Nadzoru Autorskiego – STWIORB NR D.07.06.01 rew.01,

• Karty Nadzoru Autorskiego – zmiana konstrukcji nawierzchni – zjazdy do zbiorników.

8. We wrześniu 2022r. Inżynier zatwierdził:

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – ogrodzenie zbiornika – siatka

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kruszywo granitowe o ciągłym uziarnieniu 0/200 mm,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Stałe znaki pionowe,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupki prowadzące,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Balustrady U-11a,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupki krawędziowe,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Pylony,

• Wniosek o zatwierdzenie materiału – Wpust ściekowy, krawężnikowo-jezdniowy, klasa C250

• Kartę Nadzoru Autorskiego – wpust ściekowy, krawężnikowo-jezdniowy,

• Kartę Nadzoru Autorskiego – STWIORB NR D.07.06.01 rew.01.

9. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.

10. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.

11. W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad humusowaniem terenów płaskich, kontynuował prace brukarskie na TG, wykonywał materac geosyntetyczny na TG. Wykonawca zajmował się koszeniem rowów, wykonywaniem nawierzchni ścieralnej z AC, wykonywaniem podbudowy zasadniczej z AC oraz warstwy wiążącej. Wykonawca zajmował się plantowaniem dna zbiorników Z-6 i Z-7, przebudową gazociągu średniego ciśnienia – rondo ul. Żernicka, montażem przepompowni i montażem podwalin i wypełnienia ekranów oraz umocnieniem skarp rowów kostką granitową.

12. Na dzień 30.09.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:

95,0 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),

100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 26 września 2022 r. na zapleczu Wykonawcy odbyła się Rada Techniczna nr 11 .

Informacja o Radzie Budowy

W dniu 12 września 2022 r. na zapleczu Wykonawcy odbyła się Rada Budowy nr 12.

Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Na dzień 31 sierpnia 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Inżynier w sierpniu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W sierpniu 2022r.  Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez:
  • Laboratorium Inżyniera w zakresie kontroli:
   zagęszczenia oraz nośności warstw nasypów;
   zagęszczenia zasypek oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej.
  • Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli:
   betonu pali fundamentowych pod ekrany;
   nośności oraz zagęszczenia geomateraca z kruszywa;
   nośności oraz zagęszczenia podbudowy z kruszywa;
   równości warstwy wiążącej;                     
   odwiertów nawierzchni warstwy podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej SMA (odcinek próbny);

Inżynier przeprowadza badania kontrolne, po otrzymaniu wyników badań
przedstawionych przez Wykonawcę.

 1. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 2. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 41 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 3. W sierpniu 2022r.  wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – kostka granitowa 9/11,
  • materiału – Piasek płukany 0-2 mm,
  • materiału – Słupy stożkowe o przekroju ośmiokątnym MABO 7/60/3p,
  • materiału – Kruszywo granitowe o ciągłym uziarnieniu 0/200 mm,
  • materiału – ogrodzenie zbiornika – siatka,
  • Karty Nadzoru Autorskiego – STWIORB NR D.07.06.01 rew.01,
  • Sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy ścieralnej 5+900-6+000.
 4. W sierpniu 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Oprawy oświetleniowe,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupy stalowe – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Panele wypełniające – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kosze zbrojeniowe – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Beton C25/30 – Ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Belki podwalinowe – Ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – kostka granitowa 9/11,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Piasek płukany 0-2 mm,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupy stożkowe o przekroju ośmiokątnym MABO 7/60/3p,
  • PZJ Ekrany akustyczne  – zielona ściana,
  • Kartę Nadzoru Autorskiego – zmiana opraw oświetleniowych.
 1. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 2. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.
 3. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca pracował nad humusowaniem terenów płaskich, wykonaniem nawierzchni bitumicznej na TG, wykonaniem obrzeży betonowych na CPR, wykonaniem krawężników wraz ze ściekiem, wykonaniem zbiorników Z-6 i Z-7, montażem słupów ekranów, wykonaniem gazociągu Rondo ul. Żernicka, koszeniem rowów, wykonaniem kanalizacji deszczowej rondo ul. Grota Roweckiego i rondo  Buforowa, przebudową gazociągu średniego ciśnienia – rondo ul. Żernicka.
 4. Na dzień 31.08.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 92,5 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 10 odbyła się w dniu 22.08.2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.

Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 11 odbyła się w dniu 08.08.2022 r. na zapleczu Wykonawcy.

Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp robót na dzień 31 lipca 2022r. :

 1. Inżynier w lipcu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W lipcu 2022r.  Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez:
  • Laboratorium Inżyniera w zakresie kontroli zagęszczenia oraz nośności warstw nasypów.
  • Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli:
   • nośności oraz zagęszczenia warstwy mrozoochronnej;
   • nośności oraz zagęszczenia warstwy podbudowy z kruszywa;
   • warstw bitumicznych nawierzchni (w-wy podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej).
  • Inżynier przeprowadza badania kontrolne, po otrzymaniu wyników badań przedstawionych przez Wykonawcę.
 1. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 2. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 39 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 3. W lipcu 2022r.  wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – Słupy stożkowe o przekroju ośmiokątnym MABO 7/60/3p,
  • materiału – Oprawy oświetleniowe,
  • materiału – Słupy stalowe – ekrany akustyczne,
  • materiału – Panele wypełniające – ekrany akustyczne,
  • materiału – Kosze zbrojeniowe – ekrany akustyczne,
  • materiału – Beton C25/30 – Ekrany akustyczne,
  • materiału – Belki podwalinowe – Ekrany akustyczne,
  • Karty Nadzoru Autorskiego – zmiana opraw oświetleniowych,
  • PZJ – Ekrany akustyczne  – zielona ściana.
 4. W lipcu 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Punktowe elementy odblaskowe PEO (białe, czerwone),
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Króciec gwintowany typu TOR 2,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Króciec gwintowany typu TOR 3,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Farba rozpuszczalnikowa do poziomego oznakowania dróg,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Mikrokulki szklane refleksyjne 125-630H, Wniosek o zatwierdzenie materiału – Mikrokulki szklane refleksyjne 400-840TEF,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Mikrokulki szklane refleksyjne 125-850TEF,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Masy chemoutwardzalne + kulki szklane,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Masy termoplastyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Oprawy oświetleniowe,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupy stalowe – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Panele wypełniające – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kosze zbrojeniowe – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Beton C25/30 – Ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Belki podwalinowe – Ekrany akustyczne,
  • Kartę Nadzoru Autorskiego – zmiana opraw oświetleniowych.
 5. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 6. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.
 7. W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad humusowaniem skarp rowów, prowadził prace brukarskie w obrębie ronda ul. Grota Roweckiego, pracował nad ułożeniem ścieku betonowego km 5+550-5+620, wykonaniem zbiorników Z-6 i Z-7. Prowadził prace związane z budową kanału tłocznego, wykonywaniem kanalizacji deszczowej w obrębie ronda ul. Grota Roweckiego, montażem fundamentów pod słupy oświetleniowe w rejonie ronda Grota Roweckiego. Wykonano warstwę podbudowy
  z betonu asfaltowego TG, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na TG rondo ul. Grota Roweckiego oraz droga wewnętrzna. Wykonawca pracował nad wykonywaniem poboczy przy TG na całym zakresie, wykonywaniem materaca włączeniem TG do ronda Grota Roweckiego, wykonywaniem obrzeży przy CPR km 0+400-0+500 oraz krawężnika – wyspa przy rondzie u. Buforowa w ciągu TG km 6+100.
 8. Na dzień 31.07.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 90,0 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.