Zakres robót

 • droga główna w układzie przejściowym (G1/2)
 • skrzyżowania z drogami poprzecznymi w formie rond w układzie docelowym (G2/2)
 • ciąg pieszo- rowerowy na całej długości odcinka
 • chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Buforowej
 • zjazdy publiczne
 • korekta istniejącego układu dróg poprzecznych lokalnej sieci dróg powiatowych i gminnych
 • drogi obsługujące
 • elementy odwodnienia, zarurowania, kanalizacja deszczowa, zbiorniki
 • pasy zieleni
 • skarpy nasypu i wykopu drogowego, rowy
 • pasy zieleni
 • przepusty
 • ekrany akustyczne
 • oświetlenie drogowe
 • usunięcie kolizji z istniejąca infrastrukturą